Skip to the content

Dette mener Norsk Sjøoffisersforbund om maritim næring

Gjennom hele sin historie har Norge vært en sjøfartsnasjon, og i lange perioder en maritim stormakt. Norske sjøfolk har siden vikingtiden lagt ut på lange seilaser, utforsket verden rundt oss og bygd opp en kunnskap og kompetanse i verdensklasse som hele den norske maritime og marine klyngen nyter godt av i dag.

Det er også på og i havet en vesentlig del av den fremtidige verdiskapningen til nasjonen vil foregå. Vi vil fortsatt leve av de enorme olje- og gassressursene våre, ressurser som allerede har bygd opp en enestående velferd, men vi vil samtidig se fremover. Vi skal leve av bærekraftige sjømatnæringer, innovasjon og utvikling i verdensklasse, og nye grønne industrieventyr.

Det er uante muligheter i havet, både lokalt og globalt. Muligheter som kan skape verdier og sysselsetting i stor skala, og Norge er i en posisjon til å bli verdensledende innen både etablerte og nye næringer. Posisjonen har vi fått gjennom den maritime klyngen, og dens evne til å samarbeide på tvers av segmenter. Både arbeidstakere, arbeidsgivere, kunnskapsmiljøer og myndigheter har gjennom historien bygget en robust næring i fellesskap. Man har hele tiden anerkjent den gjensidige avhengigheten av hverandre for å gjøre næringen så sterk og fremtidsrettet som mulig. Dette har ført til en næring som står sterkt både nasjonalt og internasjonalt, og er rustet for fremtiden.

En satsing på havet er avgjørende dersom man vil vinne klimakampen og nå flere FNs bærekraftmål. Reduksjon av klimagassutslipp gjennom ny og grønn skipsfartsteknologi, økt tilgang til mat ved en utvidelse av sjømatsnæringen og en reell innsats for reduksjon av plast i havet vil kunne muliggjøres gjennom norske teknologier og industrier.

Sentralt i all fremtidsoptimismen står de norske sjøfolkene og deres kompetanse. Alle parter i den maritime klyngen, det være seg rederinæringen, verftsindustrien, teknologiutviklere eller utstyrsleverandører er avhengig av en slik kompetanse. Og de er avhengig av at denne kompetansen fortsatt er i verdensklasse.

I arbeidet med den maritime stortingsmeldingen er det derfor essensielt at det er nettopp kompetanse som er hovedfokus, og at politikken som blir vedtatt skal legge opp til at Norge skal ta vare på, og ikke minst utvikle maritim kompetanse for fremtiden.

Om Maritim stortingsmelding

Regjeringen skal lage en melding til Stortinget om den maritime politikken. Stortingsmeldingen skal gi en helhetlig gjennomgang av den maritime politikken, og omtale økonomiske rammevilkår, øvrige politikkområder og virkemidler av betydning for en konkurransekraftig maritim sektor. Næringen hadde frist til 31. januar 2020 for å gi sine innspill.

Norsk Sjøoffisersforbund har i sitt innspill til Nærings- og fiskeridepartementet gjort en grundig gjennomgang av våre holdninger til

  • lønns og arbeidsvilkår
  • kompetanse og utdanning
  • rammevilkår for næringen
  • sikkerhet og beredskap
  • havmiljø og klimamål
  • fremtidens havnæringer

// Last ned NSOFs innspillsdokument (PDF 56 sider 4,6 mb). Viktig å lese for alle som er interessert i NSOF meninger om fremtiden for sjøfolk! 

// Se alle innspill fra næringen på regjeringen.no