Skip to the content

Veien videre mot norske lønns- og arbeidsvilkår

– Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår vil beskytte arbeidsfolk gjennom å fremme et mer rettferdig arbeidsliv, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse, sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) til NRK 31. mai. Lovforslaget som nå er sendt til høring, er utformet av Nærings- og fiskeridepartementet. Høringsfristen er 31. august.

31.03.2022

Forslaget innebærer at skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.

«Departementets primære målsetning er å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i norske farvann og på norsk sokkel ved å sikre arbeidstakere på skip norske lønns- og arbeidsvilkår. Med norske lønns- og arbeidsvilkår menes lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår som gjelder for norske arbeidstakere på NOR-skip som utfører samme type virksomhet. Et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår vil beskytte arbeidstakerne, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse. Dette vil bidra til en rettferdig konkurransesituasjon i norsk innenriksfart og skipsfart på norsk sokkel, og være en viktig forutsetning for å lykkes med rekruttering og sysselsetting. Departementets forslag i dette høringsnotatet bygger på anbefalingene til det partssammensatte maritime utvalget («Holmefjordutvalget»), og har videre til hensikt å følge opp Stortingets anmodningsvedtak 834-837 (2020-2021).» skriver departementet i høringsbrevet.

Norsk Sjøoffisersforbund deltok i "Holmefjordutvalget" med administrerende direktør Hans Sande og viseadministrerende direktør Hilde Flåten.

Lovforslaget i korte trekk:

  • Forslaget innebærer at skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Forslaget bygger på anbefalingene til Holmefjordutvalget.
  • Departementet foreslår som hovedregel at skip som seiler mellom norske havner skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjelder også dagscruise eller lignende som utelukkende opererer ut ifra én norsk havn. Skip som opererer i internasjonal fart omfattes ikke.
  • For skip på sokkel og i norsk økonomisk sone gjelder kravet når skipet inngår i oppføring, drift eller bruk av innretning eller anlegg, og skipet befinner seg i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel i minst 30 dager eller når skipets samlede tilstedeværelse i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel overstiger tre måneder i løpet av en tolvmåneders periode.
  • For cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, gjelder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kun dersom over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann.
  • Lovens formål er å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i norske farvann og på norsk sokkel ved å sikre arbeidstakere på skip norske lønns- og arbeidsvilkår.
  • Med norske lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, som følger av lov og landsomfattende tariffavtale for NOR-registrerte skip som er engasjert i samme type virksomhet.
  • Det er arbeidsgiver eller rederi, som skal sørge for at arbeidstakerne får norske lønns- og arbeidsvilkår etter loven.
  • Sjøfartsdirektoratet får tilsynsmyndighet.

(Kilde Nærings- og fiskeridepartementet)

Hele lovforslaget og departementets kommentarer (høringsbrevet) kan du lese på regjeringen.no

Slik foregår høringen

Alle som ønsker, kan uttale seg om lovforslaget. I listen over høringsinstanser finner vi oversikt over hvem departementet spesielt har invitert til å gi sine innspill. I tillegg til Norsk Sjøoffisersforbund og alle næringens organisasjoner er både departementer, direktorater, bedrifter og forskningsinstitusjoner på listen.

Etter høringsrunden

Fristen for å uttale seg er 31. august 2022. Etter at høringsrunden er avsluttet blir lovforslaget skrevet ferdig og legges frem som en proposisjon. Hvis proposisjonen blir vedtatt i Statsråd, blir den sendt til Stortinget til behandling. Her behandles det først i stortingskomiteen som gir sin innstilling til Stortinget.

Les også

// Regjeringen sender lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på høring (30.05.22)

// Regjeringen.no - høringsside