Skip to the content

Kan kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip i norske farvann - Nå er det opp til politikerne

Det er på høy tid at også Norge innfører regelverk som sikrer arbeidsplasser for eget lands sjøfolk. Skipsfartsnasjoner det er naturlig å sammenligne oss med har gjort det for lenge siden. Faktisk har rundt 80 % av verdens sjøfartsnasjoner et slikt regelverk på plass. Dette er nå et spørsmål om verdier, og vi håper at politikerne vil dele våre verdier og innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann.

En viktig rapport som ble presentert i juni 2019 viser at det er et handlingsrom for lønns og arbeidsvilkår i Norske farvann og på norsk sokkel, nå er det opp til politikerne å vise handlekraft!

Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO har bestilt en utredning fra Nordisk Institutt for Sjørett (Universitetet i Oslo) og Menon om hvilket handlingsrom det er til å stille norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann for utenlandske skip, og hvilke konsekvenser dette kan få. Mandatet har vært det samme som regjeringen har gitt advokatfirma Wikborg Rein/Oslo Economics.

«Skipsfarten er nå den eneste næringen i Norge hvor det er fritt frem å drive sosial dumping, noe som har gått på bekostning av mange norske arbeidsplasser. Utredningen viser det er et betydelig handlingsrom til å stille krav til Norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, noe som vil regulere dette arbeidsmarkedet og gi like konkurransevilkår til norske sjøfolk og redere. Nå er det utelukkende opp til det politiske Norge å vise handlekraft sier Johnny Hansen, leder av Norsk Sjømannsforbund som er initiativtaker til parallell utredningen fra UIO/Nordisk institutt for sjørett og Menon.»

Hovedtrekkene i utredningen fra Universitetet er at det er juridisk mulig å stille et slikt krav, men at det er visse nyanser i hvor stor grad dette kan gjøres beroende først og fremst på hvor skipet befinner seg geografisk. Innenfor territorialfarvannet har Norge i utgangspunktet full jurisdiksjon, mens det på sokkelen kreves en tilknytning, typisk i form av kontrakt med en operatør på sokkelen av en viss varighet.

«Nå er det juridiske handlingsrommet utredet. Det viser at Norge har et handlingsrom innen internasjonal rett til å bekjempe sosial dumping i våre havområder. Hverken folkeretten, EØS avtalen eller internasjonal handelsrett hindrer Norge i å regulere egne farvann på dette området.  Det er et spørsmål om politisk vilje til å bekjempe sosial dumping.» sier LO Leder Hans-Christian Gabrielsen i en kommentar.

Mht. konsekvenser av å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår påpeker Menon at det både er positive og negative konsekvenser. Tiltaket vil kunne opprettholde de norske arbeidsplassene vi har på sjøen i dag, og skape opp til 1000 nye. Det pekes på at det innenfor stykkgods kan medføre at gods overføres på vei. De handelspolitiske konsekvensene av tiltaket er høyst usikre, men innføring av kravet vil av våre handelspartnere kunne ses på som et tiltak for å beskytte norsk arbeidsmarked for konkurranse fra billigere arbeidskraft fra andre land.

Leder av Sjøoffiserforbundet Hans Sande sier følgende om utredningen «Det er på høy tid at også Norge innfører regelverk som sikrer arbeidsplasser for eget lands sjøfolk. Skipsfartsnasjoner det er naturlig å sammenligne oss med har gjort det for lenge siden. Faktisk har rundt 80 % av verdens sjøfartsnasjoner et slikt regelverk på plass. Dette er nå et spørsmål om verdier, og vi håper at politikerne vil dele våre verdier og innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann.»

Last ned og les begge rapportene:

// Norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo (pdf)

// Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøtransport i norske farvann Menon 2019