Skip to the content

Regjeringen sender lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på høring

- En viktig seier for norske sjøfolk, sier Hans Sande i NSOF (th). Her markerer han at lovforslaget nå er sendt ut på høring sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Havminister Bjørnar Skjæran og forbundsleder Johnny Hansen i NSF.

I 2017 fattet LO en resolusjon etter krav fra Norsk Sjøoffisersforbund om en maritim næring uten sosial dumping. I år 2022 sendes forslag til ny lov om norske lønns- og arbeidsvilkår ut på høring.

30.05.2022

– Vi har kjempet for dette i 13 år og NSOF var også representert i "Holmefjordutvalget". For oss er dette derfor en historisk seier, sier forbundsleder i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande. Norge er en av verdens ledende havnasjoner og har en sterk interesse i å sikret et anstendig arbeidsliv for sjøfolk, rekruttering til yrket og dermed også tilgang til erfaringsbasert kompetanse. Vi er avhengige av gode og rettferdige betingelser for norske sjøfolk om bord på skip i norske havområder, langs kysten og på norsk sokkel. Forutsigbarhet av avgjørende om vi skal sikre dagens og fremtidens kompetanse til alle våre havnæringer. Loven gis anvendelse for skip i innenriksfart, på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone.

"– Vi takker Ap/Sp regjeringen for å løfte fram denne loven og dermed også sikre sjøfolk de samme rettigheter til vanns, som det arbeidstakere har til lands, sier Johnny Hansen i NSF, Hege Merethe Bengtsson i DNMF og Hans Sande i NSOF. Dette er et viktig skritt i kampen mot underbetaling, lavtlønnspress og sosial dumping i norske farvann. Det er viktig at Sjøfartsdirektoratet blir gitt tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre kontroll og tilsyn. Vi vil nå gi lovforslaget en grundig behandling og kommer tilbake med våre gjennomarbeidede og utfyllende kommentarer i vårt høringssvar til departementet", sier forbundslederne i en pressemelding 30. mai. 

Dette er lovforslaget i hovedtrekk

  • Lov om norske lønns- og arbeidsvilkår innebærer at skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.
  • Lovens formål er å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i norske farvann og på norsk sokkel ved å sikre arbeidstakere på skip norske lønns- og arbeidsvilkår.
  • Loven gjelder for arbeidstakere som har sitt arbeid om bord på skip som befinner seg i Norges indre farvann og territorialfarvann, i norsk økonomisk sone og på norsk kontinentalsokkel.
  • Loven gjelder med de begrensninger som følger av Norges avtaler med fremmede stater og folkeretten for øvrig.
  • Med norske lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, som følger av lov og landsomfattende tariffavtale for NOR-registrerte skip som er engasjert i samme type virksomhet.
  • Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår er ikke til hinder for at arbeidstakere kan ha mer gunstige lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av bestemmelsen. Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kan ikke fravikes i tariffavtale etter NIS-loven § 6.
  • For skip på sokkel og i norsk økonomisk sone gjelder kravet når skipet inngår i oppføring, drift eller bruk av innretning eller anlegg, og skipet befinner seg i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel i minst 30 dager eller når skipets samlede tilstedeværelse i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel overstiger tre måneder i løpet av en tolvmåneders periode.
  • Norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder også dagscruise eller lignende som utelukkende opererer ut ifra én norsk havn. Skip som opererer i internasjonal fart omfattes ikke. For cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, gjelder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kun dersom over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann.

I dag er kun hvert fjerde skip som seiler mer enn 10 dager i Norge, oppført i skipsregisteret med norske lønns- og arbeidsvilkår. Sjømannsorganisasjonene mener norske redere taper konkurransen med utenlandske redere, slik reglene er nå.

– Problemet er at man utkonkurrerer norske redere og norske sjøfolk. Det er fordi man kan seile på vilkår som ikke er på nivå med det det skal være i Norge, sier Hans Sande, som er administrerende direktør i Norsk sjøoffisersforbund til NRK da loven ble sendt på høring.

Les også

// Veien videre mot norske lønns- og arbeidsvilkår (31.05.2022)

// Regjeringen.no - høringsside for lovforslaget