Skip to the content

Norske lønns- og arbeidsvilkår – En forutsetning for fremtidig vekst

Norge er verdens fremste havnasjon. I møtet med, og i mestringen av havet, har Norge utviklet kompetanse og næringer som i dag er i verdensklasse. Maritim næring sysselsetter titusenvis av nordmenn, og bidrar med en verdiskapning som gjør det mulig å ha et av verdens høyeste velferdsnivå. Norge skiller seg fra de fleste andre land ved at vi har en stor andel av verdiskapning og sysselsetting i havrelatert næringsliv.

For at maritim næring skal kunne møte fremtiden er det en forutsetning at den har tilgang på norsk maritim kompetanse. Norsk Sjøoffisersforbund jobber derfor kontinuerlig for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.

På land er det gjennomført tiltak for å sikre en lønn som gjør det mulig å leve i Norge. På havet er det i stor grad fritt frem for norske og utenlandske rederier å operere med lønnsnivå som er tilpasset levestandarden i helt andre verdensdeler. Dette kan ikke et land som Norge være bekjent med.

Det er videre godt dokumentert at den kompetansen sjøfolk opparbeider på havet har stor betydning for den resterende maritime næringen. Ønsker man en blå økonomi i fremtiden må man derfor legge til rette for dette

Norsk Sjøoffiserforbund ønsker derfor blant annet:


• At det skal innføres krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som opererer i norske farvann
• At politiske vedtak skal tilrettelegge for å ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk i norske farvann