Skip to the content

Tilskuddsordningen – En forutsetning for vekst i maritim næring

Maritim næring sysselsetter om lag 85 000 kvinner og menn, og bidrar med 142 milliarder i årlig verdiskapning og 271 milliarder i eksportinntekter. Maritim næring er dermed Norges nest største næring, etter petroleumsvirksomhet. Sentralt i denne næringen er sjøfolkene og deres erfaringsbaserte kompetanse.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, populært kalt nettolønnsordningen, er en forutsetning for at maritim næring skal kunne få tilgang på denne kompetansen. Rapporten «fra sjø til land» i 2012 viste at nær hele den maritime næringen, ikke bare rederiene, hadde et stort behov for operasjonell, erfaringsbasert kompetanse i sin bedrift. De trengte altså sjøfolk. Rapporten «maritime karriereveier» fra 2019 viser at behovet holder seg over tid.

Norsk Sjøoffisersforbund jobber kontinuerlig opp mot myndighetene for å klargjøre viktigheten av tilskuddsordningen. Forbundet ønsker å ikke bare opprettholde dagens ordning, men å utvide den for å gjelde segmenter som er særs konkurranseutsatt. En styrkning av ordningen vil styrke hele den maritime næringen.

Norsk Sjøoffiserforbund ønsker derfor blant annet:

  • At alle politiske vedtak om rammebetingelser og regelverk for skipsfarten skal tilrettelegge for å ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk og i norske farvann
  • At refusjonsordningen for sjøfolk utvides og styrkes, for å stimulere til sysselsetting av norske sjøfolk i alle segmenter der norske skipsfartsinteresser er sentrale.