Skip to the content

Maritim kompetanse – En forutsetning for fremtidens velferdssamfunn

Vi i Norsk Sjøoffisersforbund jobber for å sørge for at våre medlemmers kompetanse hele tiden skal være verdensledende, slik at de være med å forme fremtidens maritime næring.

Et viktig kjennetegn ved den maritime næringen er at den er i en særstilling når det kommer til behov for operativ kompetanse, herunder sjøansatte.

Sjøfolk og deres kunnskap er nødvendig ikke bare for skipsfart og rederinæringen, men også for tilknyttede næringer. For å sikre en jevn tilstrømning av erfaringsbasert kompetanse er det viktig at det legges til rette for dette gjennom gode utdanningstiltak.
I 2019 ga FAFO og Menon ut rapporten «Maritim kompetanse i en digital fremtid». I rapporten har man undersøkt fremtidig kompetansebehov i maritim næring. Rapporten viser at man i stor grad fortsatt behøver tradisjonell operativ kompetanse, men man ser en klar tendens til at det næringen behøver mer spesialisert kompetanse, samt større kompetanse innenfor digitalisering og digitale brukerflater.

I en tid der kompetansekrav endres raskt er det også behov for en omfattende satsning på etter- og videreutdanning. Norsk Sjøoffisersforbund jobber derfor for at myndighetene sørger for gode ordninger og insentiver for at sjøfolkene hele tiden skal ha en oppdatert kompetanse.

Norsk Sjøoffiserforbund ønsker derfor blant annet:
• At norsk skipsbefal skal ha et kompetansenivå som er verdensledende, og som møter næringens behov for spesialisert kompetanse
• At alle som velger å utdanne seg til sjøoffiserer skal få tilbud om kadettplass