Skip to the content

NSOF i IMO

Alle store og viktige endringer og forbedringer i internasjonalt maritimt regelverk vedtas i International Maritime Organization (IMO), som er FNs maritime organisasjon. Her er NSOF til stede og påvirker de sakene vi mener er viktigst for medlemmene.  I 2023 står blant annet en revisjon av STCW-konvensjonen på agendaen i IMO.

Dette er IMO
IMO er FNs maritime organisasjon og 175 land er medlemmer. Rådet er IMOs «styre» og hit velges de 40 største sjøfartslandene. Norge er definert blant de 10 viktigste blant disse (kategori a-land). Det er myndighetenes representanter som sitter i rådet og tar de endelige beslutningene.  

Politikk og regelverk utarbeides i hovedsak i to komiteer; IMOs Sjøsikkerhetskomité (MSC) og IMOs Miljøvernkomité (MEPC). Sjøsikkerhetskomiteen har igjen mange underkomiteer hvor medlemslandene kan velge å delta. Endringer og forbedringer i internasjonalt maritimt regelverk og avtaler forberedes, diskuteres og forhandles i komiteene og og underkomiteene. Her deltar medlemslandene med sine delegasjoner, men også internasjonale offentlige organisasjoner som EU og internasjonale interesseorganisasjoner kan delta. 

Norsk Sjøoffisersforbunds innflytelse i IMO
Norsk Sjøoffisersforbund deltar i de ulike underkomiteene avhengig av hvilke saker som er på agendaen. Siden ingen nasjonale fagforbund får lov til å møte direkte i IMO deltar vi først og fremst gjennom IFSMA – den internasjonale skipsførerføderasjonen. IFSMA er blant organisasjonene som har møterett i IMO og de har eget sekretariat i London. Norsk Sjøoffisersforbund er det største medlemslandet i IFSMA og vår administrerende direktør Hans Sande er organisasjonens president.

Iblant deltar NSOF også i den norske delegasjonen sammen med norske myndigheter og andre organisasjoner.

For å gi norske sjøfolk bredest mulig innflytelse er de tre sjømannsorganisasjonen representert i IMO på forskjellige måter. Det norske maskinistforbund representerer for eksempel norske sjøfolk i IMO gjennom den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF.

REPRESENTERER: Avdelingsleder Morten Kveim i NSOF sørger for at norske sjøfolks erfaringer blir brukt og våre interesser ivaretatt når IMO jobber fram internasjonale avtaler og regelverk for sjøsikkerhet og skipsfart. 

De viktigste sakene
NSOF deltar aktivt i arbeidet og diskusjoner i mange av komiteene. Tradisjonelt behandles mange av de viktigste sakene direkte i sjøsikkerhetskomiteen (MSC). I tillegg er det ofte saker av interesse i HTW-underkomiteen (utdanning og sertifisering), NCSR-underkomiteen som driver med navigasjon, kommunikasjon, søk og redning, og ikke minst Fasiliteringskomiteen (FAL) som driver med reduksjon av byråkrati og papirmølle i forbindelse med skipsoperasjoner.  Blant annet har denne komiteen vedtatt at alle land skal ha et «Maritime Single Window» fra 1. januar 2024. Norge har vært tidlig ute og har allerede Safe Sea Net Norway i drift.