Skip to the content

Regjeringen svikter sjøfolka

Ber opposisjonen ordne opp: NSOF kaller forslaget til statsbudsjett en skandale.

Regjeringen har flere ganger gjort det klart at de er villige til å satse på maritim kompetanse for fremtiden. I forlengelsen av det har de også gitt noen millioner til digitalisering inn i maritim utdanning. Forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem 7. oktober er derfor intet mindre enn en skandale.

At man setter et tak i nettolønnsordningen, samtidig som man fjerner foreslår å fjerne tilskuddet for fraktefart utenriks, er et grovt spark på en næring som allerede ligger nede, uttalte NSOF som en første reaksjon.

Samme dag som statsbusjettet ble presentert, sendte NSOFs ledelse følgende brev til
opposisjonens partiledere, opposisjonens finanspolitiske talspersoner og opposisjonens næringspolitiske talspersoner:


Uttalelse om statsbudsjettet 2021

Forslag til endringer i tilskudd for sysselsetting av sjøfolk

Oslo, 7. oktober 2020

Den maritime næringen har en samlet verdiskapning på om lag 140 mrd kroner, og sysselsetter cirka 90 000 mennesker. Et viktig kjennetegn ved den maritime næringen er at den er i en særstilling når det kommer til behov for operativ kompetanse, herunder sjøansatte. Sjøfolk og deres kunnskap er nødvendig ikke bare for skipsfart og rederinæringen, men også for tilknyttede næringer. For å sikre en jevn tilstrømning av erfaringsbasert kompetanse er det viktig at politisk ledelse legger til rette for dette gjennom gode rammevilkår for næringen.
Dette er særlig viktig i krisetider som den vi står inne i nå. Uten riktig støtte vil deler av næringen forvitre, og den essensielle kompetansen med den.

Et av de viktigste virkemidlene vi har for å opprettholde sysselsetting av norske sjøfolk er tilskuddsordningen, populært kalt nettolønnsordningen. Det er bred enighet i sektoren om at den er et av de viktigste rammevilkårene man har. Videre er det verdt å merke seg at ordningen opprinnelig ble innført av EU, og det er ingen endringer i deres målsetning eller omfang som tilsier at Norge skal endre sin målsetning.

Til det konkrete forslaget
Norsk Sjøoffiserforbund viser til regjeringens forslag til statsbudsjett 2021, særskilt post 909 - Tilskudd for sysselsetting av sjøfolk.

Forslaget lyder:
«Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS utenriksfart. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS.»

Endringen medfører en reduksjon i overslagsbevilgningen på om lag 300 millioner kroner fra foregående budsjettperiode, samt vesentlige strukturelle ordninger.

Konsekvenser av forslaget
Viktigheten av en god og stabil tilskuddsordning kan ikke overdrives. Med et så drastisk, og uforutsett kutt som forslaget til statsbudsjett legger opp til, vil konsekvensene være særs negative. Særlig blir dette tydelig i lys av ekstrabevilgninger allerede gjennomført i ordningen, da i form av den midlertidige fjerningen av begrensningen for offshore segmentet.

I motsetning til en redusert tilskuddsordning, var det en forventning at myndighetene var interessert i en videreføring av den midlertidige styrkede ordningen man innførte juni 2020, som allerede har gitt gode resultater for næringen.

Konsekvensene av forslaget slik det står er forholdsvis enkle å forutse. Når rederiene har presset økonomi vil den eneste løsningen på et tapt incentiv være å erstatte norsk mannskap med mannskap fra lavkostland. Selv dette vil for mange ikke være tilstrekkelig. Resultatet er at rederier må legge ned sin virksomhet, og at sjøfolk må finne seg andre jobber. Deres kompetanse vil dermed i stor grad være tapt for fremtiden, noe som på sikt vil være uheldig i arbeidet med å bygge opp de neste store norske industrieventyrene.

Oppfordring til opposisjonen
Opposisjonspartiene og deres flertall på Stortinget kan stemme ned dette forslaget og dermed sørge for at rederiene og sjøfolkene får den nødvendige støtten for å komme seg igjennom krisen. Videre vil Norsk Sjøoffisersforbund på det sterkeste oppfordre opposisjonspartiene til å videreføre den midlertidige fjerningen av taket i tilskuddsordningen for offshore segmentet.

Slik vil man sørge for å opprettholde en næring og en kompetanse Norge er avhengige av i fremtiden. Uten den maritime næringen vil også flere av investeringene i havbasert fiskeoppdrett, havvind og karbonfangst og -lagring være forgjeves.

Avgjørelsen er nå deres.

Med vennlig hilsen
Norsk Sjøoffisersforbund

Hans Sande, Administrerende direktør