Skip to the content

Ny regjeringsplattform

Styrking av nettolønnsordningen og innføring av krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, herunder offshoreflaten.

13. oktober la Senterpartiet og Arbeiderpartiet frem plattformen som skal ligge til grunn for deres politiske arbeid de neste fire årene. Den nye plattformen har et tydelig maritimt avtrykk. Det er svært gledelig å se at den nye regjeringen er enig i at maritim operativ kompetanse er avgjørende for den maritime fremtiden. Det er også positivt at regjeringen har et mål om at en større andel av godsvolumet kan fraktes på sjøen.

Det er svært gledelig å se at mange års innsats for å få på plass norske lønns- og arbeidsvilkår endelig fører frem! Her har de maritime forbundene lagt ned en betydelig innsats. Det er derfor med stor entusiasme vi ser at regjeringen vil fullføre dette viktige arbeidet. En styrket nettolønnsordning er også avgjørende for å sikre en fremtidig norsk maritim næring der operativ maritim kompetanse spiler en viktig rolle.

 • Vi ønsker å gi en stor honnør til de fra begge parti som har lagt ned et plattformen. Det er en plattform der sjøfolka blir prioritert i den maritime satsingen. Norsk Sjøoffisersforbund ser fram til å samarbeide godt med den nye regjeringen både for å ferdigstille arbeidet med norske lønns og arbeidsvilkår og med å sikre at maritim næring skal være en av framtiden for Norge. Sier administrerende direktør Hans Sande.

Se utdrag fra- den maritime delen av plattformen:

Den maritime næringen er en viktig hjørnestein i mange norske lokalsamfunn og skaper store verdier i hele landet. Kjernen i denne næringen er de norske sjøfolkenes maritime kompetanse og en helhetlig maritim verdikjede bestående av norske rederier, verft, finansaktorer og utstyrsleverandører. Politikken må sikre gode vilkår for norske sjøfolk og at det legges til rette for aktivitet i hele verdikjeden. I årene som kommer, skal næringen kutte utslipp og øke digitaliseringen.

Regjeringen vil:

 • Styrke nettolønnsordningen.
 • Innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, herunder offshoreflaten.
 • Sikre ordningene i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) som ivaretar vilkårene for norske ansatte.
 • Legge frem en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip.
 • Styrke aktivitetsskapende tiltak for maritim industri, som omstillingstiltak for offshoreflåten.
 • Lage en strategi for a sikre at offentlige byggeoppdrag innenfor maritim sektor i størst mulig grad havner hos norske verft.
 • Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen med sikte på at en større del av verdiskapingen fra offentlige kontrakter skal komme den norske maritime næringen til gode.
 • Stille krav til lavere utslipp fra offshoreflaten og fra fartøy som benyttes innenfor havbruk, inkludert underleverandører. Kravet må utformes slik at det sikrer trinnvis innfasing av beste tilgjengelige teknologi og legger til rette for teknologiutvikling i norske kompetansemiljøer.
 • Kompensere fylkeskommunene for merkostnader ved a velge lav- og nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.
 • Satse på Ocean Space Center.
 • Sikre arbeidstakeres rettigheter, herunder krav til HMS og gode lønns- og arbeidsvilkår, i utviklingen av de nye havnaringene.
 • Sørge for god sameksistens mellom de ulike havnaringene, blant annet ved a utarbeide næringsplaner for Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet.

Hele plattformen kan leses her: https://res.cloudinary.com/arbeiderpartiet/image/upload/v1/ievv_filestore/43b0da86f86a4e4bb1a8619f13de9da9afe348b29bf24fc8a319ed9b02dd284e