Skip to the content

Norske lønns- og arbeidsvilkår i horisonten.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har slått full fart forover i forbindelse med lovarbeidet. Det er 13 år siden LO, NSOF og NSF engasjerte Forskningsstiftelsen FAFO for å utrede det Norges handlingsrom i nasjonale farvann og på sokkelen.
18.11.2021 
Hans Sande, administrerende direktør
Konklusjonen var entydig. Motstandere fremsatte påstander om proteksjonisme, men rapporten var klar. Det handler om legitim regulering av lønns og arbeidsvilkår. Dessverre var denne rapporten ikke nok for å snu politiske motstandere eller motstandere fra næringen.
I årenes løp har NSOF drevet politisk påvirkningsarbeid, deltatt i partssammensatt maritimt utvalg som i mars 2021 anbefalte lovreguleringen, og vi har bidratt til å skaffe til veie juridiske vurderinger fra fagmiljøer i verdensklasse.
Gjennom dette var vi med på å endre debatten, slik at det ikke lengre handlet om det var mulig, men om det var politisk vilje.
Statsråd Skjæran viser den viljen og handlingsevnen vi har etterlyst i 13 år.
Til syvende og sist så handler det om vår stolthet, arbeidsplasser, innovasjon, og vår fremtid. Norske lønns- og arbeidsvilkår vil gi sjøfolk bosatt i Norge tilgang til et større arbeidsmarked. Loven vil derfor kunne bidra til flere norske arbeidsplasser innen bl.a. kystfart, havbruk, og nye havnæringer. Norske lønns- og arbeidsvilkår vil gi større forutsigbarhet for arbeidstakerne, og er dermed positivt for næringens omdømme og rekruttering av unge til en maritim karriere.
God tilgang på arbeidskraft med operativ maritim kompetanse er også viktig for resten av den maritime klyngen. Loven vil også sikre konkurransekraften for rederier som allerede opererer med slike vilkår.
Det er fremdeles mange skjær i sjøen som Skjæran må unngå, men nå har han gjort sjøklart, og vi og vi skal lose ham trygt til havn.