Skip to the content

Pensjon for sjøfolk - de viktigste reglene

Hva er forskjellen på sjømannspensjon, tilleggspensjon og tjenestepensjon? Pensjon for sjøfolk er komplisert. Her er en oversikt over de viktigste ordningene. Dersom du ønsker å vite hva som gjelder for deg, bør du først kontakte Pensjonstrygden for sjømenn og din arbeidsgiver før du tar kontakt med Norsk Sjøoffisersforbund. 

Folketrygdpensjon (fra 67 år)

En obligatorisk forsikrings- og pensjonsordning som omfatter alle norske statsborgere. Pensjonene i folketrygden blir fastsatt og regulert hvert år i forhold til folketrygdens grunnbeløp, ofte kalt G. Folketrygden administreres av Arbeids- og velferdsetaten og finansieres av medlemsavgift (skatt), arbeidsgiveravgift og tilskudd fra staten. Se www.nav.no

Sjømannspensjon
En lovbestemt offentlig tjenestepensjonsordning som er tilpasset folketrygden. Ordningen har som hovedformål å yte sjømannspensjon (alderspensjon) mellom 60 og 67 år. Pensjonstrygden finansieres ved avgifter fra sjømenn og rederier og er statsgarantert. Se Pensjonstrygden for Sjømenn www.pts.no

Tariff-festet tilleggspensjon
Tilleggspensjonsordning regulert i tariffavtaler mellom Norsk Sjøoffisersforbund og arbeidsgiverorganisasjonene. Opptjent pensjon utbetales i hovedsak som tillegg til sjømannspensjon fra 60 til 67. Ordningene har 30 års opptjeningstid. Tariffestet tilleggspensjon ble opprettet med opptjening fra 1995 for utenriks (rigg fra 1994), fra 1999 i RLF-området og fra 2001 for fraktefarten. Mange sjøfolk som ikke er ansatt i rederier tilknyttet disse organisasjonene har også opparbeidet tariffestet tilleggspensjon.

NB! Tarff-festet tilleggspensjon sammen med sjømannspensjon utgjør 60 prosent av lønn som kommer til utbetaling fra man er 60 til 67 år - forutsatt at man har full opptjening i begge ordningene.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Lovpålagt tileggspensjonsordning fra 2006, hovedsaklig ment å gi noe i tillegg til Folketrygden. Arbeidsgivere plikter å ha en  tilleggspensjonsordning for sine arbeidstakere. Pensjonen utbetales som tillegg til folketrygdpensjon og evt. andre offentlige pensjoner i en periode etter pensjonering. Tariff-festet tilleggspensjon for sjøfolk oppfyller i følge Finansdepartementet i noen tilfeller det "vanlige" kravet om OTP, men forholdet mellom Sjømannspensjon, tariff-festet tilleggspensjon og OTP for sjøfolk er fortsatt til dels uavklart. Les mer på http://www.pensjonsreform.no/index_otp.asp
NB! Husk å melde fra til forbundet når du slutter å seile.