Skip to the content

Norsk Sjøoffisersforbund

Vårt program

Last ned Programerklæring 2020-2022 til debatt på Landsmøtet: 

 

 

 

Visjon

En lys fremtid og en trygg hverdag for norske sjøfolk på alle verdens hav.

Misjon

Norsk Sjøoffisersforbund skal ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og deres interesser i sosiale, faglige og næringspolitiske spørsmål.

Norsk Sjøoffisersforbund skal arbeide nasjonalt og internasjonalt for å bedre sjøfolks betingelser.

Medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund skal gi økt trygghet gjennom kollektive forsikringer og andre faglige og økonomiske fordeler.

Verdier        

Norsk Sjøoffisersforbund skal være en fremtidsrettet, tilgjengelig, åpen og demokratisk organisasjon.

 

VÅRE HOVEDSAKER

Sjøfolk først

Synlighet og påvirkningsarbeid er Norsk Sjøoffisersforbunds viktigste verktøy for å sikre norske sjøfolk en lys fremtid og en trygg hverdag. 

Norsk Sjøoffisersforbund skal sørge for at politikere, beslutningstakere og folk flest forstår og verdsetter det bidraget sjøfolk gir til samfunnet.

Norske sjøoffiserers vilkår, arbeidsforhold og rammebetingelser skal synliggjøres slik at alle parter tar et ansvar for å opprettholde og forbedre disse.

Naturlig ekspertrolle

Norsk Sjøoffisersforbund skal være et viktig kontaktpunkt for alle som arbeider med skipsfarten og sjøoffiserers vilkår. Forbundet skal være konstruktivt, seriøst og troverdig, og ha den beste og mest relevante kunnskapen om norske sjøfolk.

Norsk Sjøoffisersforbund vil til enhver tid jobbe for å øke kompetansen og styrke den politiske gjennomslagskraften til organisasjonen, ved å iverksette utredninger i samarbeid med medlemmene eller andre aktører i næringen.

Norsk Sjøoffisersforbund vil

 • at norske sjøfolks betydning for det norske samfunnet skal være grundig dokumentert og godt kjent.
 • at norske sjøoffiserer og deres forbund er godt synlige i media, samfunn, og andre steder der beslutningstakere er.
 • at alle politiske partier og fløyer programfester rammevilkår og ordninger som skaper sysselsetting blant norske sjøfolk og vekst og innovasjon i maritim næring.
 • drive frem kunnskap, forskning og kartlegging rundt norske sjøoffiserer og norsk skipsfarts rolle og muligheter og være den fremste formidleren av dette.
 • sikre en faktabasert debatt i politiske miljøer gjennom utredninger og formidling av medlemmenes utfordringer, behov for rammebetingelser og vilkår.

 

En sterk næring gir trygge arbeidsplasser

Norsk Sjøoffisersforbund skal bidra til å styrke de maritime næringer i Norge. Det viktigste er å sørge for rammevilkår som sikrer norsk maritim næring og norske sjøoffiserers konkurransekraft. 

Kompetanse som konkurransefordel i en digital fremtid

Norsk Sjøoffisersforbund skal jobbe for at norske sjøoffiserer skal ha verdensledende kompetanse, nå og i fremtiden. Slik sikrer vi at etterspørselen etter norske sjøoffiserer i det nasjonale og internasjonale maritime arbeidsmarkedet alltid vil være høy.

Norsk Sjøoffisersforbund vil

 • at alle politiske vedtak om rammebetingelser og regelverk for skipsfarten skal tilrettelegge for å ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk og i norske farvann.
 • at refusjonsordningen for sjøfolk utvides og styrkes, for å stimulere til sysselsetting av norske sjøfolk i alle segmenter der norske skipsfartsinteresser er sentrale.
 • at refusjonsordningen brukes strategisk for å styrke norsk kompetanseutvikling og sysselsetting i nye og voksende segmenter i havrommet.
 • Være pådriver for digitalisering der dette bidrar til næringens innovasjonsevne og medlemmenes kompetanse og konkurranseevne.
 • at norske sjøoffiserer skal ha den kompetansen som etterspørres etter hvert som næringen endres som følge av digitalisering.

Næringsrettet grunnutdanning

Norge er en ledende sjøfartsnasjon. For å beholde posisjonen skal Norsk Sjøoffisersforbund arbeide for at landet har en maritim profesjonsutdanning som overgår næringens og myndighetenes krav til operativ kompetanse.

Norsk Sjøoffisersforbund skal bidra til at de maritime utdanningsinstitusjonene forstår og tilpasser seg næringens behov for kompetanse, og at alle som velger å utdanne seg til sjøoffiserer får tilbud om sertifikatgivende fartstid.

Styrket videreutdanning og spesialisering

Norske sjøoffiserer skal ha den lederkompetansen som kreves i en kompleks næring preget av stadig utvikling, omstilling og innovasjon. 

Norsk Sjøoffisersforbund vil

 • at lærestedene regulerer opptak til skolene i takt med næringens behov
 • all ungdom som velger å utdanne seg til sjøoffiserer skal få tilbud om sertifikatgivende fartstid (kadettplass).
 • at alle studenter i maritime fag skal kjenne forbundets rolle og forstå verdien av et organisert arbeidsliv
 • at norsk skipsbefal skal ha et kompetansenivå som er verdensledende, og som møter næringens behov for spesialisert kompetanse.

Helse, miljø og sikkerhet til sjøs

Norsk Sjøoffisersforbund skal arbeide for at norske sjøoffiserers arbeidsplasser tilrettelegges for å fremme god helse og godt arbeidsmiljø.

Norsk Sjøoffisersforbund skal sammen med de andre sjømannsorganisasjonene være en sentral pådriver i nasjonalt og internasjonalt sjøsikkerhetsarbeid.

Et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for et arbeidsliv med plass til alle, og hvor de ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas gjennom medbestemmelse, godt utviklet partssamarbeid, sterkt lov- og avtaleverk og trygge rammevilkår.

Norsk Sjøoffisersforbund skal arbeide for at norske sjøfolk har vilkår som sikrer at helse, miljø og sikkerhet alltid gis høyeste prioritet om bord. Dette innebefatter at bemanningen, arbeidsoppgaver og arbeidstid må innrettes slik at sikkerheten ivaretas på best mulig måte.

Norsk Sjøoffisersforbund anerkjenner at den menneskelige faktoren har stor påvirkning for HMS til sjøs. I forbindelse med nasjonal og internasjonal regelverksutvikling vil forbundets prioritet være å sikre at de menneskelige faktorer blir tatt hensyn til.

Forbundet skal gjennom sitt medlemskap i IFSMA og ITF fortsette arbeidet med å fremme sjøsikkerheten i mellomstatlige organer som IMO og ILO

Norsk Sjøoffisersforbund vil

 • at godt og systematisk HMS-arbeid forankres lokalt.
 • at arbeidsmiljø og helsefare på skip i større grad overvåkes og dokumenteres.
 • at «fatigue» og konsekvensene av administrative byrder i større grad anerkjennes som problem, og at belastningene reduseres.
 • at kapteinens og de tillitsvalgtes medbestemmelse i forbindelse med bemanningsfastsettelse tillegges større vekt når Sjøfartsdirektoratet fatter vedtak om bemanning.
 • at teknologiutvikling og innovasjon ikke negativt påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet.

 

Regulerte arbeidsforhold

Regulerte arbeidsforhold er selve fundamentet for et velfungerende og sunt arbeidsliv. Tariffpolitikkens kjerneoppgave er å sikre medlemmenes andel av verdiskapingen i form av økt kjøpekraft, jevn fordeling og sosiale forbedringer.

God lønn og gode vilkår

Norsk Sjøoffisersforbund skal sørge for at norske sjøoffiserer har lønns- og arbeidsvilkår som reflekterer deres kompetanse og ansvar. Den verdiskapningen sjøfolkene bidrar til i bedriftene, skal gjenspeiles i deres lønn og betingelser. Gode samarbeidsrelasjoner med arbeidsgiversiden og de ansattes aktive medvirkning og involvering viser seg å være gunstig for innovasjons- og omstillingsevnen.

Politisk påvirkning

Norsk Sjøoffiserforbund anerkjenner at samarbeid mellom arbeidslivets parter og myndighetene er sentralt i den norske modellen. Norsk Sjøoffiserforbund skal derfor føre en aktiv næringspolitikk som tar utgangspunkt i vår kompetanse og samfunnets forvaltning av våre ressurser for fremtidig verdiskapning og sysselsetting. 

Rett til rådgivning og bistand

Norsk Sjøoffisersforbund skal sikre at medlemmene gis faglig og juridisk bistand i problemer og konflikter i arbeidsforholdet. Forbudet skal sikre at medlemmer er kjent med sine rettigheter og plikter samt sørge for at betingelsene de har krav på i sitt arbeidsforhold blir fulgt.

Lokal kunnskap og støtte

De tillitsvalgte er en viktig ressurs for medlemmene i ethvert rederi og for forbundet spesielt. Norsk Sjøoffisersforbunds tillitsvalgte skal bidra til at de ansattes rett til representasjon, medbestemmelse og innflytelse i hver bedrift blir ivaretatt.

Velferd og sosiale rettigheter

Norsk Sjøoffisersforbund skal arbeide for forbedring av pensjon, sosiale rettigheter og velferdsgoder som er viktige for medlemmene.

Norsk Sjøoffisersforbund vil

 • Jobbe politisk opp mot myndigheter og andre for å sikre fremtidig sysselsetting og verdiskapning.
 • at medlemmene skal ha en lønnsvekst som gjenspeiler veksten i samfunnet generelt.
 • at medlemmer ansatt i alle segmenter av norsk sjøfart er omfattet av en tariffavtale
 • at rettighetene til ansatte på norske avtaler ikke svekkes eller undergraves av stadig mer kompliserte selskapsstrukturer i rederiene og /eller bruk av bemanningsselskaper.
 • sørge for at tillitsvalgte i rederiene er godt skolerte og trygge på oppgavene og rollen sin.
 • styrke pensjonsordningene for sjøfolk, særlig pensjon etter fylte 67 år.

Å være medlem av Norsk Sjøoffisersforbund skal gi merverdi og trygghet også utenfor arbeidsplassen.

Kurs og kompetanse som medlemsfordel

Norsk Sjøoffisersforbund skal ha aktiviteter og kurstilbud målrettet mot aktuelle behov i utvalgte segmenter og medlemsgrupperinger. Vi skal tilby arenaer der medlemmene kan opprettholde og videreutvikle fagkunnskap, sosiale nettverk og yrkesstolthet.  

Bredt forsikringstilbud og gode avtaler

Gjennom LOfavør, Sjøoffiserenes forsikringskontor og Sjøoffiserenes ferieboligutleie skal Norsk Sjøoffisersforbund gi tilgang til fordeler og avtaler som gir den enkelte økt trygghet og forutsigbarhet knyttet til hus og hjem, bank, ferie/fritid og juridisk rådgivning. 

Norsk Sjøoffisersforbund vil

 • tilby relevante fagkurs og konferanser for medlemmer for å styrke medlemmenes kompetansenivå.
 • at medlemmene har utbytte av fordelene som ligger i LO-favør-programmet og Sjøoffiserenes forsikringskontor.
 • kollektivt forsikre medlemmenes liv og hjem.

Norsk Sjøoffisersforbund er og skal forbli en åpen, demokratisk og tilgjengelig organisasjon av lojale og interesserte medlemmer.

Norsk Sjøoffisersforbund skal ha legitimitet og innflytelse i kraft av å representere en stor og økende andel av norske sjøoffiserer.

Norsk Sjøoffisersforbund skal samarbeide med organisasjoner som har nær tilknytning til sjømannsyrket for å samordne ressurser til det beste for medlemmene, og for å bygge en sterkest mulig organisasjon for fremtidige generasjoner av sjøfolk.

Forbundets skal bruke sin hovedorganisasjonstilknytning for å gi medlemmene økt innflytelse i viktige saker.

Norsk Sjøoffisersforbund vil:

 • Jobbe for en høy organisasjonsgrad slik at våre meninger reflekterer et bredt spekter av ledende maritimt personell.
 • At sjømannsorganisasjonene samles i én organisasjon for lettere å kunne få gjennomslag i politiske saker og tariffspørsmål.
 • Styrke medlemmene og organisasjonen gjennom å være representert i relevante organer og utvalg i LO, blant annet:
  • Jobbe for bedre vilkår for norske sjøfolk i LOs Maritime utvalg.
  • Jobbe for økt sikkerhet og forvaltning av ressurser på norsk sokkel for å opprettholde eksisterende og nye arbeidsplasser gjennom LOs Olje- og gassutvalg.
  • Jobbe for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig rekruttering i LOs Ungdomsutvalg.