Skip to the content

Stemmeseddelens del 2 – Endring av vedtektene

Alle endringer i forbundets vedtekter skal avgjøres av medlemmene over stemmeseddelen. I år er det foreslått endring av to paragrafer. 

Endringsforslagene oppsummert

§ 8 Tarifforhandlinger og konflikter/aksjoner 

Siste ledd i paragrafen er foreslått endret slik at karantenen for streikebidrag for nyinnmeldte reduseres fra seks til tre måneder 

§ 14 Valg til styret 

Endringene som er foreslått innebærer blant annet en forenkling av bestemmelsene om antall kandidater per segment per distrikt. Forslaget er stilt av valgkomiteen, som har erfart at kombinasjonen av segment og distriktshensyn gjør det veldig krevende å finne og innstille de beste kandidatene til styrevalget. 

Endringsforslagene

Styret foreslår at ordlyden i siste ledd av vedtektenes paragraf 8 endres som under.

Dagens vedtekter

§ 8 Tarifforhandlinger og konflikter/aksjoner 

siste ledd:
Styret vedtar bestemmelser om stønad under arbeidsstans. Bare medlemmer som har stått som medlem i seks måneder forut for arbeidsstansen, har rett på godtgjørelse.

 

Forslag til ny vedtektsbestemmelse

§ 8 Tarifforhandlinger og konflikter/aksjoner 

siste ledd:
Styret vedtar bestemmelser om stønad under arbeidsstans. Bare medlemmer som har stått som medlem i tre måneder forut for arbeidsstansen, har rett på godtgjørelse.

Innstilling

Medlemmene stemmer ja eller nei til alle endringer i § 14 under ett. Dersom endringen blir vedtatt, blir også bestemmelsen om antall vararepresentanter i § 12 endret.  Etter forslag fra valgkomiteen, foreslår styret at ordlyden i vedtektenes paragraf 14 endres som under. 

Dagens vedtekter

§ 14 Valg til styre
Valgkomiteen skal bestå av minst 15 personer, som representerer alle valgsegmenter og distrikter, valgt av landsmøtet etter forslag fra styret. Valgkomiteene skal foreslå kandidater fra de segmenter det skal velges representanter fra, forholdsmessig etter antall åpne styreplasser. Ved innstilling av styrekandidater skal valgkomiteen vektlegge variert sammensetning av kandidater ut fra kjønn, alder, stilling og tariffområde.

Forbundets medlemmer deles i 7 segmenter basert på farts- og tariffområde. Disse segmentene skal være representert forholdsmessig i styret etter medlemstall.

Følgende segmenter skal alltid være representert i styret:

Offshore minimum 4 representanter
Ferge- og lokalfart  minimum 3 representanter
Nærskipsfart minimum 2 representanter
Passasjerfartøy minimum 1 representant
Deep sea minimum 1 representant
Skyss, tilbringer og berging minimum 1 representant
Andre  minimum 1 representant

Følgende distrikter skal alltid være representert i styret:

Distrikt 1: Nordland og Finnmark og Troms fylker.
Distrikt 2: Trøndelag og Møre og Romsdal
Distrikt 3: Vestland fylke
Distrikt 4: Rogaland og Agder fylker.
Distrikt 5: Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet fylker.

Ingen segmenter skal være representert med mer enn ett styremedlem fra samme distrikt.
Én representant velges direkte etter flertallsvalg.

Ved valg av representanter til styret har hvert medlem 5 stemmer som kan avgis for en kandidat, eller fordeles på flere uten hensyn til segment og distrikt.

Hvert distrikt skal ha vararepresentant. 

 

Forslag til ny vedtektsbestemmelse

§ 14 Valg til styre
Forbundets medlemmer deles i 8 segmenter basert på farts- og tariffområde. Disse segmentene skal alltid være representert i styret med 1 representant hver, til sammen 8 representanter. 

 • Offshore 
 • Ferge- og lokalfart  
 • Nærskipsfart  
 • Passasjerfartøy  
 • Deep sea  
 • Skyss, tilbringer og berging 
 • Rigg 
 • Andre  

De øvrige 6 styrekandidatene skal representere segmentene over forholdsmessig etter medlemstall på valgtidspunktet.    

Per 2022 er fordelingen slik:  

 • Offshore/rigg: totalt 4 representanter 
 • Ferge- og lokalfart: totalt 3 representanter 
 • Nærskipsfart: totalt 2 representanter 
 • Passasjerfartøy: 1 representant 
 • Deep sea:1 representant 
 • Skyss, tilbringer og berging: 1 representant 
 • Andre: 1 representant 

 Dersom medlemsfordelingen mellom segmentene endres betydelig i perioden mellom to valg, har styret landsmøtets fullmakt til å beslutte endring i fordelingen i antall representanter mellom segmentene før valgkomiteen trer sammen. 

 Ved valg av representanter til styret har hvert medlem 5 stemmer som kan avgis for en kandidat, eller fordeles på flere uten hensyn til segment og distrikt.  

 Hvert segment skal ha vararepresentant. 

§ 12  - forbundets styre:

Forbundet skal ha et styre bestående av 14 personer valgt av og blant medlemmene for 4 år av gangen, og 8 varamedlemmer valgt for 2 år av gangen.

 

Mer om forslaget

Valgkomiteen har opplevd utfordringer knyttet til vedtektenes bestemmelser om valg av styrerepresentanter etter overgangen til segmentbasert valg i 2020. Styret ber medlemmene stemme over justeringer i vedtektenes § 14 som de mener vil sikre en ryddigere valgprosess. 

Om endringene ledd for ledd

Ledd 2: Segmentfordeling før valg  

I dag er antall representanter per segment definert i vedtektene og fordelingen er basert på medlemstall fra 2020. Hvis medlemsfordelingen mellom segmentene endres betydelig i perioden mellom to valg, ønsker styret landsmøtets fullmakt til å endre fordelingen i antall representanter mellom segmentene før neste valg.  

Slik gir medlemstallet før et valg starter fordelingsnøkkelen mellom segmentene. I motsatt fall må ny fordeling vedtas i uravstemning. Da vil det ta to til fire år før endringen får full effekt og enkelte segmenter vil være over- eller underrepresentert i styret i en lang periode.  

Ledd 2: Offshore service og rigg defineres som to ulike segmenter 

I dag har medlemmer i offshore service og medlemmer på flyttbare boreinnretninger (DSO) felles representanter i styret. Etter innspill fra blant annet valgkomiteen, foreslås det at rigg/DSO får sin egen styrerepresentant, uavhengig av offshore service. Offshore får da 3 representanter og rigg/DSO 1, i motsetning til 4 felles representanter. Årsaken til at rigg foreslås som eget segment er at dette området har en helt særskilt avtalestruktur og opererer under annet regelverk enn offshore service for øvrig.  

Ledd 3: Endring i distriktsbestemmelsene  

Da ny valgordning ble innført med representasjon per segment, ble den gamle ordningen med distriktsrepresentasjon delvis beholdt. Denne kombinasjonen av ny og historisk valgordning har ført til utilsiktede utfordringer med nominasjonsprosessen.  

 Fra segmenter som skal ha 2 eller flere representanter blir konsekvensen blant annet at  

 • Valgkomiteen kan ikke innstille godt egnede kandidater hvis en representant for samme segment fra samme distrikt allerede sitter i styret.  
 • Valgkomiteen kan ikke innstille en god kandidat fra ett distrikt hvis det ikke finnes minst to kvalifiserte motkandidater fra samme distrikt og segment. 

Valgkomiteen rapporterer at kombinasjonen mellom segment og distrikt gjør det svært krevende å finne og å nominere de beste styrekandidatene. Det forslås derfor at hensynet til distriksfordeling flyttes fra valgbestemmelsene til nominasjonsprosessen.  

Ledd 4: Segmentuavhengig kandidat  

Ordningen med at én representant velges direkte etter flertallsvalg kan føre til utilsiktet skjevfordeling fordi tidligere valg har ført til at bare halvparten av segmentene er på valg samtidig.  

 • F.eks. skal det ikke velges kandidater fra ferge- og lokalfarten i 2022, og kandidater for dette segmentet kan da heller ikke stille til valg om flertallsplassen før i 2024. 

Det foreslås derfor at bestemmelsen om en flertallskandidat uavhengig av segment, fjernes.  

Ledd 6: Vararepresentanter 

Vararepresentasjon bør følge valgprinsippene og det velges én vararepresentant per segment, fremfor én vararepresentant per distrikt. Dersom dette blir vedtatt, blir bestemmelsene om antall vararepresentanter i § 12 justert tilsvarende.