Skip to the content

Det du lurer på

Under finner du svar på alle de vanligste spørsmålene vi får om lønn, tariff, rettigheter og medlemskap. 

Ofte stilt spørsmål om helse, sykdom, udyktighetserklæring, fødselspermisjon og foreldrepermisjon

En helseerklæring er en erklæring fra sjømannslege om at mn er helsemessig skikket til å gjøre tjeneste på norske skip/innretninger. Erklæringen er som hovedregel gyldig i to år.

Helseerklæringen kan i noen tilfeller bli begrenset, for eksempel til et bestemt fartsområde, et bestemt tidsrom og/eller en bestemt tjeneste om bord. Dersom kravene til helse overhodet ikke er oppfylt, skal sjømannslegen utstede en udyktighetserklæring.

Oppfyller du ikke kravene for helseerklæring i helseforskriften og det ikke er sannsynlig at din helse vil bedre seg innen to år, skal sjømannslegen utstede permanent udyktighetserklæring. Er det derimot sannsynlig at du innen to år kan oppfylle kravene, skal sjømannslegen utstede foreløpig udyktighetserklæring.

Sjømannslegen kan også utstede en midlertidig udyktighetserklæring dersom det uten forutgående helseundersøkelse er forhold som gjør det overveiende sannsynlig at en arbeidstaker ikke lenger tilfredsstiller kravene til helseerklæring.

Klage på udyktighetserklæring sendes til sjømannslegen som fattet vedtaket om udyktighet eller begrenset helseerklæring. Klagen må være skriftlig og du må begrunne klagen og skrive hva som ønskes endret. I tillegg vedlegges informasjon om din stilling, arbeidsoppgaver (inkludert sikkerhetsrelaterte funksjoner), type fartøy, arbeidstid, bemanning og fartsområde som du mener har relevans for klagen.

Sjømannslegen vurderer deretter om vedtaket om udyktighet eller begrenset helseerklæring skal opprettholdes eller endres. Opprettholdes vedtaket, behandles saken deretter auomatisk i en fagnemnd.

Gyldig helseattest/ helseerklæring er en forutsetning for å kunne tjenestegjøre om bord. Er det en sykdom eller skade som er årsaken til at du ikke fornyet helseerklæringen eller får en udyktighetserklæring, vil du som hovedregel være vernet fra oppsigelse i inntil 12 måneder, jf. Skipsarbeidslovens § 5-7. Etter dette kan du sies opp. Les mer under Sykemelding.

Blir du sykemeldt vil du, dersom du er medlem i norsk folketrygd, ha rett på sykepenger fra folketrygden. De første 16 dagene med sykepenger dekkes av arbeidsgiveren, deretter NAV. NSOF har gjennom de fleste tariffavtaler fremforhandlet at du opprettholder fast månedslønn under sykemeldingen. I slike tilfeller er det opp til rederiet å avgjøre om rederiet skal betale differansen mellom sykepengene fra NAV og din fast avtalte månedslønn, og at du mottar sykepengene fra NAV direkte, eller om rederiet utbetaler fast avtalt månedslønn og at sykepengene fra NAV går direkte til rederiet.

Vær klar over at det finnes en del unntak for sjøfolk i Folketrygdloven, blant annet når det gjelder krav til opptjeningstid for sykepenger. Ta kontakt med forbundet dersom du mener sykepenger er urettmessig uteblitt.

Sykemeldte (arbeidsuføre) er vernet mot oppsigelse det første året etter at arbeidsuførheten oppstod, jf. skipsarbeidsloven § 5-7. Hensikten med denne verneperioden er å gi deg tid og fred til å bli frisk. Du er derimot ikke vernet mot en oppsigelse dersom kan begrunnes i andre forhold enn sykdommen - som for eksempel nedbemanning i forbindelse med driftsinnskrenkning.

Oppsigelsestiden stopper ikke selv om man blir sykemeldt. Dersom man har rett på full sykelønn (altså tilsvarende fast avtalt månedslønn) opphører også dette fra det tidspunktet ansettelsesforholdet skulle opphøre (oppsigelsestidspunktet). Deretter vil du kun få sykepenger fra folketrygden inntil friskmelding og dertil eventuelle dagpenger (hvis du mot formodning ikke har fått deg ny jobb). Det er altså ingen forlengelse eller «frysing» av oppsigelsestid dersom du blir sykemeldt under oppsigelsestiden.

Loss of Licence er en erstatning som du kan ha rett på dersom du får en permanent udyktighetserklæring. Det kalles også for en lisenstapserstatning og er en del av trygghetforsikringen du har gjennom din tariffavtale.

Forsikringstilfellet inntreffer om du får udyktighetserklæring med varig virkning. Det er med andre ord datoen angitt på den permanente udyktighetserklæringen er avgjørende for utbetaling, ikke tidspunktet uførheten oppstod eller du ble sykemeldt. Du vil kunne ha rett på lisenstapserstatning inntil ett år etter at arbeidsforholdet opphørte - gitt at du fortsatt er sykemeldt av samme årsak som ligger til grunn for udyktighetserklæringen.

Maksimalt erstatningsbeløp er 8 ganger folketrygdens grunnbeløp (8G), med unntak av riggansatte som har maksimalt erstatningsbeløp på 10G. Har du mindre enn fire års pensjonsgivende fartstid, har du dessverre ikke rett til lisenstapserstatning. Har du mellom 4 og 8 års pensjonsgivende fartstid, er maksimalt erstatningsbeløp 6G. Er du over 50 år når forsikringstilfellet inntreffer, vil maksimalt erstatningsbeløp bli redusert avhengig av alder ved forsikringstilfellets inntreden. 

Det finnes unntak og varianter av lisenstaps- og trygghetsforsikringen. Vi anbefaler å kontakte forbundet dersom du er i tvil om du er erstatningsberettiget eller har fått uriktig erstatningsbeløp.

Mødre- og fedrekvoten i foreldrepermisjonen er nå 15 uker ved 100 prosent uttak (100 prosent lønnsdekning). Det betyr at 15 uker av permisjonen er forbeholdt mor og 15 uker av permisjonen er forbeholdt far. Ved 80 prosent uttak er både mødre- og fedrekvoten 19 uker.

Foreldre har rett til permisjon i til sammen opptil 12 måneder.

Opplysninger om hvordan man søker om foreldreperm og om foreldre stønad finnes på https://familie.nav.no/ 

Skipsarbeidsloven (SAL § 7.3) gir rett på 2 uker fri uten lønn i forbindelse med fødsel (nedkomst) av eget barn.

Norsk Sjøoffisersforbund har fremforhandlet rett til 2 ukers velferdspermisjon i forbindelse med fødsel og egen adopsjon av barn. Den ansatte opprettholder sin faste lønn i 14 dager pr år, samt den fritid han ville opptjent hvis han hadde vært i tjeneste om bord.

De forskjellige tariffavtaler har forskjellig tekst, så man bør lese hva som står i «sin» tariffavtale. Uttak av fødselspermisjon skal avtales med arbeidsgiver så tidlig som mulig. 

Ofte stilt spørsmål om ansettelse, oppsigelse, lønn og avvik fra turnus:

Oppsigelsen skal være skriftlig. Oppsigelsestidens lengde er regulert i overenskomstene og i Skipsarbeidsloven der den løper fra dato til dato. Oppsigelsestiden er minimum 1 måned. Arbeidsgiver har lønnsplikt og arbeidstaker har arbeidsplikt i oppsigelsestiden. Når oppsigelsen er sendt, så kan arbeidstaker og arbeidsgiver avtale kortere oppsigelsestid enn det som er regulert i lov eller overenskomst.

Oppsigelsestid i prøvetiden: Skipsarbeidsloven § 5.2.3:

Er arbeidstaker skriftlig ansatt med en bestemt prøvetid, er den gjensidige oppsigelsesfristen 14 dager. Vilkårene for dette er strenge, og må være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Oppsigelse må være gitt innen utløpet av prøvetiden.

 

Husk at din ansettelsesavtale i tillegg til personalia og arbeidsgiveropplysninger skal inneholde referanse til en gyldig overenskomst (med rett navn på overenskomsten),  samt henvisning til eventuell særavtale/fastlønnsavtale. Hvis arbeidsavtalen ikke er knyttet til en overenskomst, så er den å betrakte som en individuell avtale. Da skal arbeidstaker være spesielt oppmerksom på vilkår om lønn, arbeidstid, turnus, forsikringer, permisjonsordninger etc. Husk at arbeidskontrakten skal signeres og at overenskomst, særavtaler eller annet som avtalen viser til ligger vedlagt.  

Kapteinens lønn skal innen NOR tariffområde være 10% høyere enn lønnen til nest beste betalte stilling bland den påbudte maritime besetning på skiftet. Lønnen innbefatter stillingens faste månedslønn pluss alle faste tillegg, samt variabler som f.eks. overtidsbetaling fordelt på en periode om bord og tilsvarende friperiode hjemme.

Også på NIS-fartøy har kapteinen rett til 10% markeringstillegg.

Er du ansatt på NOR offshore service overenskomsten og skipet ditt opererer i nordeuropeisk farvann, vil du i tillegg til at de ekstra dagene regnes som tjenestedager, også få 1/30 månedslønn per dag i kompensasjonen. Denne kompensasjonen utbetales på neste månedslønn. Opererer fartøyet utenfor nordeuropeisk farvann («sør av Brest») vil du ha rett på kompensasjon først etter syvende dagen.

I enkelte andre tariffavtaler vil du ikke bli kompensert ekstra ved forlenget tjeneste, bortsett fra at dagene regnes som tjenestedager (plussdager) og ikke avspasering (minusdager).

Er det bare enkelte i mannskapet som får avvik fra oppsatt turnus, vil disse reglene gjelde for dem, selv om resten av mannskapet avløses til oppsatt tid.

Dette avhenger i stor grad av hvilken overenskomst du er avlønnet etter. I noen tariffavtaler vil du ikke bli kompensert ekstra ved fremskyndet ombordreise bortsett fra at dagene regnes som tjenestedager (plussdager) og ikke avspasering (minusdager).

Er det bare enkelte i mannskapet som får avvik fra oppsatt turnus, vil disse reglene for dette fortsatt gjelde for dem, selv om resten av mannskapet avløses til oppsatt tid.

 

Kan jeg nekte å reise ut tidligere eller stå ekstra om bord?

Du kan bli beordret. Det er også derfor vi har regler for kompensasjon dersom slik beordring skulle finne sted.

NSOFs erfaring er at mange arbeidsgivere er hensynsfulle i slike sammenhenger og tar hensyn til eventuelle motforestillinger mot å reise ut. Er det forhold som i utgangspunktet ville gitt rett på velferdspermisjon som er bakgrunnen for at du motsetter deg utreise/ forlenget tjeneste, vil dette naturligvis styrke din sak.

Vi anbefaler våre medlemmer å informere rederiet dersom du planlegger noe på din fritur som kan gjøre det problematisk dersom du må stå ekstra om bord. Eksempler på dette kan være bryllup, barnedåp, konfirmasjon etc.

Dette avhenger i stor grad av hvilken overenskomst du er avlønnet etter. I noen tariffavtaler vil du ikke bli kompensert ved ekstra tjeneste bortsett fra at dagene regnes som tjenestedager (plussdager).

Er du eksempelvis ansatt på NOR offshore service overenskomsten og skipet ditt opererer i nordeuropeisk farvann, vil du i utgangspunktet få 3/30 månedslønn per dag i kompensasjon (men dagene føres fortsatt som avspasering i fritidsregnskapet).

I enkelte overenskomster, eksempelvis NOR Offshore Service skiller vi mellom disse forholdene. Forlenget tjeneste/ avvik fra turnus er når du blir stående ekstra om bord, enten i forkant eller etterkant av planlagt mannskapsbytte. Eller at du blir gående hjemme noen dager ekstra, alternativt kommer hjem noen dager tidligere enn oppsatt byttedag.

Dersom du blir utkalt til ekstratjeneste, er dette tjeneste som foregår utenom oppsatt turnusplan. Du reiser med andre ord ut på din oppsatte fritid og hjem på din oppsatte fritid. Vi sier ofte at ekstratjenesten har «luft i begge ender» - den skjer altså ikke i sammenheng med / umiddelbart i forkant eller etterkant av din oppsatte turnus.

Ofte stilt spørsmål om medlemskap og endring av medlemskap

Du kan bli medlem hvis du har eller har hatt et maritimt sertifikat og jobber i maritim sektor eller hvis du studerer ved maritime fag- eller høyskoler.

Kontakt oss hvis du er usikker på hvilket fagforbund du bør velge, så hjelper vi deg.

Mer om hvem som kan bli medlem. 

Velkommen til oss! Meld deg inn på vanlig måte. Du kan enten melde deg ut av ditt nåværende forbund selv, eller be oss å gjøre det for deg. Hvis du kommer fra et annet LO-forbund, tar du med deg innboforsikringen din videre, og vi hjelper vi deg med å finne ut av de andre forsikringene dine.

Når du er medlem i NSOF og jobber i riggområdet, er du automatisk med i DSO.

DSO er ikke et eget forbund, men et tariffsamarbeid mellom Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), med egne tariffavtaler og egne tillitsvalgte. 

Medlemsnummeret  finner du på min side, i e-post fra oss (f.eks. Ukesinfo), på din faktura eller i LOfavør-appen.  Når du kontakter Sparebank1 eller LOfavør, må du bruke et sju-sifret medlemsnummer som begynner på 27. Når du kontakter NSOF, holder det å bruke de 5 sistre sifrene.

Alt du trenger å gjøre er å få en person som ikke er medlem fra før til å melde seg inn og oppgi deg som verver i kommentarfeltet på innmeldingsskjemaet. Du kan bare verve yrkesaktive.

Mer om verving.

Verveargumenter

Du må logge på min side for å se og endre dine opplysninger. Husk at du må registrere riktig arbeidsgiver for å få riktig informasjon, snarvei til tariffavtale, stemmerett ved valg av tillitsvalgte etc. Du må være registrert med en e-postadresse hos NSOF for å logge på. Mer om pålogging. 

Logg på å endre dine opplysninger, eller send oss en e-post. 

Husk også å gi beskjed til din nye arbeidsgiver om evt lønnstrekk av kontingent. Hvis du har pause mellom jobbene, må du kontakte oss for å betale kontingent over faktura.

Når du er ferdig med kadettiden og løser sertifikat, må du gi beskjed om at ditt medlemskap skal endres fra junior til yrkesaktiv. Logg på å endre dine opplysninger, eller send oss en e-post.  Først da blir du inkludert i livsforsikringen for yrkesaktive og du har rett på rådgivning, hjelp og juridisk bistand hvis du skulle få problemer i arbeidsforholdet eller har spørsmål om lønn, fritid, ansettelse etc.  

Hvis du aktivt søker jobb som offiser/styrmann, kan gjerne fortsette som juniormedlem en periode. Hvis du tar fast, full jobb i en annen næring, bør du velge den fagforening som representerer deg der. Så kommer du tilbake til oss den dagen du mønstrer på igjen!

Nei, det trenger du ikke!  Så lenge du jobber i maritim sektor, er det store fordeler med å videreføre et fullt medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund! 

Ikke stå uten sikkerhetsnett. Hvis det ikke er naturlig for deg å melde overgang til en annen fagforening i den nye jobben din, bør du stå videre hos oss.

Om medlemskap for landansatte i maritim sektor

Ja! Som arbeidssøkende, ved vikariater eller midlertidige ansettelser, er et fagforeningsmedlemskap viktigere enn noen sinne.  Ikke meld deg ut av Norsk Sjøoffisersforbund før du eventuelt har fått deg fast stilling i land der det er naturlig å bytte til en annen fagforening.  

Hvis du får arbeidsledighetstrygd fra NAV, reduserer vi kontingenten din til 185 kr i måneden. Du beholder all forsikringer. 

Mer om redusert kontingent. 

Logg på og endre dine opplysninger, eller send oss en e-post. Hvis du har vært medlem i over fem år og tar ut full alderspensjon, kan du søke om «ikke yrkesaktivt medlemskap». 

Mer om endring av medlemskap.  

Du må si opp skriftlig, helst via "min side" eller i en e-post. Det er bestemt i vedtektene, og vi kan derfor ikke motta utmelding over telefon.

Medlemskapet, livsforsikring og innboforsikringen løper ut måneden vi har mottatt skriftlig beskjed. Skriv gjerne hvorfor du ikke vil være med lenger!

Husk at du må kjøpe din egen innboforsikring når du har meldt deg ut.

Mer om endring av medlemskap. 

Ofte stilt spørsmål om kontingent og betaling:

Du betaler 555,- kroner i måneden for å være medlem (fra og med januar 2023). Alle betaler det samme. Innboforsikring og livsforsikring er inkludert. Det er ingen tillegg.

Studenter betaler 252 kr halvåret. Innbo er inkludert.

Husk at du kan trekke kontingenten fra på skatten!

// Dette koster det EGENTLIG.

Enten er pengene som er trukket forsinket til oss, eller det er en eller flere måneder tilbake i tid du ikke ble trukket, feks. på grunn av jobbytte, sykdom etc.

Hvis du hverken får medlemsbladet, forsikringsvilkår eller e-post fra oss, har du antakelig ikke valgt fullt medlemskap! Trekket gir deg rett til juridisk bistand, rådgivning etc knyttet til arbeidsforholdet så lenge du er ansatt i hht tariffavtale NSOF er part i. Hvis du ønsker ordinært medlemskap med forsikringer etc, må du må sende et innmeldingsskjema og forplikte deg til fast medlemskap uavhengig av arbeidsgiver.

Om endring av medlemskap. 

Du kan velge mellom lønnstrekk eller faktura. De fleste arbeidsgivere tilby å trekke kontingent over lønn. Det er praktisk, men du må være nøye med å gi oss beskjed med en gang trekket stopper. Du kan selv be lønnskontoret starte trekk, eller vi kan gjøre det for deg.

Hvis du vil betale selv, velger du mellom månedlig eller kvartalsvis regning. Hvis du vil ha e-faktura eller avtalegiro, krysser du for dette i nettbanken når du betaler første regning. Pensjonister betaler kvartalsvis eller halvårlig over faktura. 

Studenter betaler halvårlig via Vipps/e-faktura. 

Ja. Så lenge du får sykepenger fra arbeidsgiver eller NAV, må du beholde vanlig medlemskap og betale full kontingent. Da beholder du alle rettigheter og forsikringer. Husk å gi oss beskjed hvis arbeidsgiver stopper trekk over lønn mens du er syk.

Hvis du du ikke lenger får sykepenger, men f.eks. arbeidsavklaringspenger eller andre stønader fra NAV, kan du søke om redusert kontingent.

Nei og ja. Hvis du mottar dagpenger fra NAV under permitteringen, kan du søke om å få redusert kontingenten din til kr 240,- per måned. Du beholder alle rettigheter og forsikringer.

For måneder du ikke har krav på dagpenger fordi du er på fri, ferie, er sykmeldt eller har annet arbeid, betaler du ordinær kontingent. 

Ofte stilte spørsmål om forsikringer og fordeler:

Den største fordelen ved å være medlem, er at du har et sikkerhetsnett om du skulle få problemer med arbeidsforholdet.  I tillegg har du et bredt forsikringstilbud og alle fordelene som ligger i LOfavør-pakken. 

Alle medlemsfordeler

Du finner ditt digitale medlemskortet i LOfavør-appen. Nye medlemskort i plast sendes ut ca annethvert år. Husk at du ikke trenger medlemskort for å bruke medlemsfordelene. Bare oppgi ditt medlemsnummer når du bestiller, så får du alle rabatter og fordeler. 

Les mer om medlemskort og fornyelse. 

LOfavør er fordelsprogrammet alle som er organisert i et LO-forbund. Med over 900 000 medlemmer forhandler LOfavør frem gunstige og trygge avtaler for alle medlemmer. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil.

Alle medlemmer av NSOF kan bruke alle LOfavør-tilbud, også de som ikke er omfattet av kollektiv innboforsikring.

Yrkesaktive er livsforsikret for 150 000 ut året de fyller 66. De fleste har LOfavør innboforsikring med ubegrenset dekning.

Alle andre forsikringer må du velge selv.

Logg på "min side" for å sjekke hvilke forsikringer som er inkludert i ditt medlemskap. 

 

Nei. NSOFs kollektive forsikringer er obligatoriske. Det vil si at de inngår som en del av medlemskapet. 900 000 nordmenn har LOfavør innboforsikring obligatorisk som en del av sitt fagforeningsmedlemskap. Det er derfor den er Norges beste.

Medlemskapet i NSOF koster det samme enten du velger å bruke LOfavør innboforsikring eller ei. Den kan ikke velges bort.

At forsikringen er obligatorisk for alle og inkludert i medlemskapet er felles for alle LO-forbundene og grunnen til at forsikringen er så god. ca 900 000 har denne forsikringen. 

Mange sparer mye penger på å si opp forsikringen de hadde fra før. Bor du sammen med noen som også har forsikringen, betaler dere ingen egenandel ved skade.

De finner du du her eller i LOfavør-appen som du kan laste ned til din telefon.  Mye nyttig informasjon om innboforsikringen finner du også hos Sparebank1.

Fortsatt forvirret? Se full oversikt over vårt brede forsikringstilbud. 

Det kommer an på hvor du har bestilt forsikringen. Se siste faktura hvis du er usikker.  

Spørsmål om livsforsikring, reise, behandlingsforsikring og andre forsikringer du har bestilt gjennom Sjøoffiserenes forsikringskontor: Telefon 23 11 35 75 post@forsikring.sjooff.no

Individuelle forsikringer/skadeforsikringer, f.eks bil, villa, båt  du har bestilt med forbundsrabatt direkte av Tryg forsikring: Telefon 55 17 26 69  kundeservice@tryg.no

LOfavør-forsikringer i Sparebank1: Kontakt LOfavør Telefon 416 06 60 eller ditt lokale  Sparebank1-kontor.

Fortsatt forvirret? Se full oversikt over vårt brede forsikringstilbud. 

Ja, i jobbsaker. Hvis forbundet tar saken din og kobler inn advokat, er det selvfølgelig gratis for deg.

Ja, du har rett på advokatbistand i private saker gjennom advokatfirmaet  Legalis. Det er også en advokatddekning inkludert i innboforsikringen.

Nei, du har IKKE full advokatforsikring inkludert i medlemskapet. Den må du kjøpe i tillegg.

Nei, reiseforsikring er ikke inkludert. Bestill med gode rabatter gjennom LOfavør eller Sjøoffiserenes forsikringskontor.

Ofte stilt spørsmål om medlemsservice, informasjon og kontakt:

Sentralbordet er betjent 08.30-15.30 oktober til april og 08.30-15.00 mai til september. Send oss gjerne en e-post, så er du sikker på at ditt spørsmål går til riktig person med en gang.

 

Så klart! Er du medlem, er det bare å spørre! Men husk at hvis det du lurer på gjelder spesielt for ditt rederi eller din arbeidsgiver, kan det være lurt å høre med din tillitsvalgte først.

Vi prøver å svare på de enkle spørsmålene samme (arbeidsdag) dag vi får dem. Hvis vi må sjekke betalings- eller medlemshistorikken din eller og innhente opplysninger for å svare, kan det ta litt lenger tid, men vi svarer så snart vi kan og senest i løpet av en uke.

For mer kompliserte saker, tariffsaker og juridiske forhold, får du tilbakemelding senest innen tre uker.

Les nyhetsbrevet UKESINFO som kommer på e-post hver fredag. Her oppsummerer vi ukas viktigste saker. Les Maritim Logg for mer informasjon. Les artikler på nettsidene for oppsummeringer og status

Her kan du endre dine abonnementsinnstillinger for Maritim Logg. 

 

Logg på min side med den e-posten vi bruker til deg i dag, og legg inn en annen e-postadresse. Etterpå må du bestille nytt passord til den nye e-postadressen og logge inn på nytt.

NB! Du må bruke en privat e-postadresse. Husk at vi er en fagforening og at ditt fagforeningsmedlemskap er en privatsak og ansett som en sensitiv personopplysning. Derfor kan vi ikke sende deg informasjon knyttet til ditt medlemskap på en e-post som er eid av din arbeidsgiver.

Spør oss!

Vi svarer på dine spørsmål om jobb, lønn, rettigheter medlemskap og fordeler.

Bruk skjemaet eller send en e-post

Ring oss på 22 00 55 00 mellom 0930 og 1500 eller kontakt en av våre rådgivere direkte.  

Vil du ikke vente på svar? Sjekk hva andre spør om:

Fornavn er obligatorisk
Etternavn er obligatorisk
Bruk en gyldig E-Postadresse