Skip to the content

NOR-oppgjøret: Ingen streik, enighet mellom partene.

Natt til fredag 4. desember ble det etter mekling på overtid oppnådd enighet i hovedoppgjøret NOR mellom Norges Rederiforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.
04.12.20
Partene aksepterte til slutt riksmeklerens skisse om en ramme på 1,60% hvorav det generelle tillegget utgjør 1,32%. Det var også forskuttert 0,25% av årets oppgjør fra pensjonsomleggingen tidligere i år, samt at 0,03% ble satt av til sliterordningen (et påslag på AFP for dem som går av før fylte 65 år).
Det generelle tillegget på 1,32% gjelder for ansatte på overenskomstene for NOR-offshore servicefartøyer, kabelleggingsskip, bøyelastskip og NOR-skip (4. avtalen).
For ansatte på ferger i nord- og østensjøfart (Color Line) snakker vi om en ramme på inntil 1,08%. Her ble det oppnådd enighet om et generelt tillegg på 0,80% fra 1. juli 2021 under den forutsetning at Color Line sine passasjerskip er tilbake i drift. Dette må sees lys av at Color Line for tiden er hardt rammet av koronapandemien.
Til sammenligning fikk frontfaget i størrelsesorden 0,3% i generelt tillegg.
Lønnsforhandlingene tok utgangspunkt i de fire kriterier, nemlig rederienes økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.
Vi har med dette sikret våre medlemmer mellom 7 700 kr og 13 000 kr i årslønnsvekst. I tillegg til den fremforhandlede rammen vil lønnsøkning som følge av økte tjenestetillegg gi en ytterligere lønnsglidning. Videre vil også alle overenskomstens avledede satser og kronetillegg øke med 1,32% (0,8% for Color Line).
Dette var en krevende mekling, men vi er tilfreds med at vi, til tross for krevende tider i næringen, klarte å enes om et ansvarlig oppgjør. Resultatet er i tråd med det vi har fremforhandlet i andre sammenlignbare segmenter.
Av andre tekniske endringer kan blant annet nevnes at det innføres et 10-årstillegg for overstyrmenn på bøyelast, samt det skal i perioden gjennomføres et utvalgsarbeid som går på å løfte aldergrensen i lisenstapsforsikringen (Loss of license).
Norges Rederiforbund fikk også gjennomslag for at arbeidsgiverne nå har anledning til å benytte et begrenset antall minusdager til kurs. I utgangspunktet ønsket man at arbeidsgiver skulle kunne stryke en minusdag istedenfor å betale kurskompensasjon.
Partene ble til slutt enige om at dersom man skal benytte minusdager til kurs, så skal to minusdager blir strøket for hver dag på kurs (istedenfor å motta kurskompensasjon). Rederiet kan benytte inntil 8 minusdager (altså 4 kursdager) på denne måten innen 6 måneder etter årsoppgjøret.
Vi håper at dette også kan gi økt fleksibilitet i forbindelse med eksempelvis velferdspermisjoner. Dette fordi rederiet kan hente inn ekstra avspasering som påløper før eller etter velferdspermisjonen, i form av kursdager etter et fritidsoppgjør.
Videre håper vi at dette kan legge til rette for økt kompetanseheving.
Last ned: