Skip to the content

Tariffoppgjøret 2020-2021

Tariffoppgjøret 2020-2021

Felles for de fleste kollektive tariffavtaler er at de gjelder for to år. Annethvert år er hele avtalen til forhandling, der man kan kreve endringer i alle bestemmelser, tillegg og vilkår. Annethvert år forhandler man vanligvis bare om lønnsjustering. Det kalles mellomoppgjør. 

Under får du oversikt over tariffoppgjørene løpende, tariffområde for tariffområde. 

DSO-oppgjøret juni 2021

17. juni kom partene til enighet i riggoppgjøret. Se DSOs facebookside og DSOs hjemmesider.

Innenriks mellomoppgjør april 2021

Oppgjøret inngikk som en del av oppgjøret mellom LO og NHO. For NSOFs del omhandlet oppgjøret innenriksoverenskomstene med NHO Sjøfart. Les mer her

NOR-oppgjøret med Norges Rederiforbund 2020

Natt til fredag 4. desember ble det etter mekling på overtid oppnådd enighet i hovedoppgjøret NOR mellom Norges Rederiforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Mer om NOR-oppgjøret 

Enighet med Kystrederiene 

De tre sjømannsorganisasjonene ble etter mekling på overtid 27. november 2020 enige med Kystrederiene i årets hovedoppgjør. Oppgjøret var tydelig preget av resultatet av omleggingen av pensjonsordningene.

Mer om tariffoppgjøret i fraktefarten

Enighet mellom DSO og Norges Rederiforbund i flyteriggoppgjøret

DSO kom 24. september til enighet med Norges Rederiforbund i årets hovedoppgjør for flyterigg. Les mer på DSOs egen nettside.

Kommuneoppgjøret i havn

17. september 2020 ble partene i kommuneoppgjøret enige om et anbefalt forhandlingsresultat. De avtalte tilleggene er på mellom 1400 og 1900 kroner med virkning pr 1. september. Frist for endelig godkjenning av oppgjøret blesatt til 19. oktober kl 1200. LO Kommune er forhandlingsutvalget til LO-forbund med medlemmer i kommunal sektor. Disse forbundene er Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes landsforbund (SL), Fellesforbundet og Norsk Sjøoffisersforbund. Det ble derimot brudd i statsoppgjøret, som gikk til mekling.

Fiskebåt i havn

Det ble oppnådd enighet i hovedoppgjøret med Fiskebåt onsdag 18. november 2020. - Vi kom heldigvis til enighet i et oppgjør som var preget av det vanskelige strukturtrekket som har vært et stridstema i flere år, uttalte rådgiver Trond Dyb etter forhandlingene. Det er avtalt en utflating av strukturtrekket på 9,5 prosent utover tre kvoter. Som motytelse av dette skal det ikke være kvotetrekk på fangstverdi av blåkveite ved Grønland og uer i Irmingerhavet. Det er gitt en generelt tillegg på 5 prosent. Sykehyredekning økes fra seks til ni måneder.
Det settes ned et utvalg som skal diskutere pensjonsavtalene i fiskeflåten som skal ferdigstilles 1.juni 2021. Partene skal også gjenoppta drøftingene om nye tarifftilbud til nye flåtegrupper, frist for disse drøftingene er innen utløpet av 2021. Virkningstidspunkt for dette oppgjøret er fra 1.januar 2021.

HRF-forhandlinger i havn

Sjømannsorganisasjonene ble 10. november enige med Hurtigbåtforbundet HRF i årets hovedoppgjør. Oppgjøret har en ramme på 1,91 prosent. Det gis 0,91 prosent tillegg på skalahyresatsene og de avledende satsene fra 1. april. 1 prosent settes av til framtidig AFP-kostnad. For alle rederi tilsluttet denne overenskomst skal ansatte være med i privat AFP med virkning fra 1. januar 2021. Kostgodtgjørelse økes til kroner 188,-.
Forhandlingene foregikk i flere omganger, blant annet for å få AFP-ordningen på plass.

NIS-oppgjør desember

NIS-oppgjøret skal etter planen avholdes 10.-11. desember. De tre sjømannsorganisasjonene forhandler parallelt under begge utenriksoppgjørene.

Innenriksoppgjøret 2020 avsluttet
"Innenriksoppgjøret" omfatter alle arbeidstakere ansatt i hht avtaler mellom Norsk Sjøoffisersforbund og NHO Sjøfart. Det vil ansatte i ferge- og lokalfarten, på bukseringsoverenksomstene og i redningsselskapet. I år foregår lønnsoppgjøret i september, etter at hovedlønnsoppgjøret mellom LO og NHO i vår ble utsatt på grunn av korona.