Skip to the content

Oppgjøret for nærskipsfarten til uravstemning

Riksmekleren la natt til 12. november frem en skisse til løsning i oppgjøret med Kystrederiene som Norsk Sjøoffisersforbund har valgt å sende til uravstemning blant medlemmene. Det ble dermed ingen streik fra lørdag morgen som varslet. Rammen er beregnet til ca. 4,4 %.  

- Det har vært en krevende mekling og den har vært preget av den politiske usikkerheten som nå råder rundt havbruk og tilsluttede segment, samt de akutte kostnadsøkningene i kystflåten, sier forhandlingsleder Hans Sande. 

Norsk Sjøoffisersforbund og de andre sjømannsorganisasjonene valgte derfor å sende resultatet på uravstemning for å rådføre seg med medlemmene innen tariffområdet. 

- Til tross for den krevende forhandlingssituasjonen har vi fått gjennomslag for viktige forbedringer i kompensasjons- og velferdsordninger som medlemmene har etterspurt og som også vil virke veldig positivt for rekrutteringen til dette segmentet framover, understreker Sande. 

Forslaget til løsning medlemmene nå skal ta stilling til, innebærer:  

 • Et generelt lønnstillegg på 4,1% på hyresatsene (med virkning fra 1. september). 
 • Gravid arbeidstaker får rett på full lønn i permisjon under svangerskapet etter skipsarbeidsloven §7-2 og skipssikkerhetsloven §22.  
 • STCW-kurs kompenseres med 1/30 av avtalt månedslønn per dag. 
 • Rett på velferdspermisjon ved alvorlig sykdom hos foreldre, ektefelle/samboer eller barn  
 • Kompensasjon for farledsbevis kan nå avtales lokalt.  

Samlet utgjør dette en ramme på ca. 4,4 %.  

Kriteriene for forhandlingene er fastsatt i overenskomsten. Forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet, utsiktene for neste avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i foregående avtaleår. Gjennomsnittlig konsumprisindeks (KPI) for året frem til forhandlingstidspunktet 1. september er beregnet til 5,03 %. 

______________________

Dette har skjedd og vil skje:

 • Forhandlingene med Kystrederiene om revisjon av overenskomstene samt lønnsøkning for medlemmer omfattet av overenskomsten for lasteskip, brønnbåter m.fl. og overenskomsten for servicefartøyer, startet 20. september 2022.
 • Partene kom ikke til enighet og alle sjømannsorganisasjonene brøt forhandlingene. Partene søkte derfor hjelp hos Riksmekleren.
 • Partene var kalt inn til mekling 10. november og meklingen var begjært avsluttet 11. november kl. 24.00 Vær oppmerksom på at det også kan bli mekling på overtid (utover kl. 24.00).
 • Flere timer på overtid natt til 12. november la mekleren frem en skisse som NSOFs forhandlingsutvalg sender til uravstemming blant medlemmene.
 • Mer informasjon og stemmemateriell sendes direkte til alle stemmeberettigede - uravstemningen sendes ut i epost og SMS 15. november. 
 • Forbundene har svarfrist til Riksmekleren senest 6. desember om medlemmene har godtatt eller forkastet forsalget gjennom uravstemming. 

Hvem og hva er KR-oppgjøret?

Oppgjøret omfatter alle NSOFs medlemmer (i hovedsak skipsførere og styrmenn) på NOR-flaggede skip innmeldte i Kystrederienes (KR) medlemsregister og som benytter tariffavtalene mellom NSOF og KR. Avtalene inkluderer NOR-flaggede lasteskip, brønnbåter m. flere samt service- og flerbrukskip innen havbruksnæringen. Dette oppgjøret er et hovedoppgjør, som betyr at begge overenskomstene er under revisjon og det forhandles om et generelt lønnstillegg.

Les også:

Nyttig å vite om uravstemmingen 

Oppgjøret til uravstemming  12.11.2022

Mulig streik - første uttak  07.11.2022

Oppgjøret til mekling   21.10.2022

 

Nyttig om forhandling og streik