Skip to the content

Tariffoppgjøret område for område

TARIFFKALENDER

Felles for de fleste kollektive tariffavtaler er at de gjelder for to år. Annethvert år er hele avtalen til forhandling, der man kan kreve endringer i alle bestemmelser, tillegg og vilkår. Annethvert år forhandler man vanligvis bare om lønnsjustering. Det kalles mellomoppgjør. Under får du oversikt over tariffoppgjørene løpende, tariffområde for tariffområde. 

Pågående tariffoppgjør:

Viktig å vite for deg som er omfattet av pågående oppgjør: 

Kommende tariffoppgjør: 

Mellomoppgjøret LO-NHO-området (Innenriks NHO Sjøfart): April 2023

 

Avsluttede tariffoppgjør:

Nordisk NIS: 

Tirsdag 24. januar 2023 ble det forhandlet med Norges Rederiforbund om Nordisk NIS-avtale. Les mer 

Nærskipsfarten/Kystredereiene 

Tariffoppgjøret med Kystrederiene ble godkjent i uravstemming.  Les mer her.

NOR-oppgjøret

Tariffoppgjøret ble avsluttet i desember. 

Fiskebåt

Det ble 15. november 2022 enighet mellom NSOF og Fiskebåt. 

DSO

29. juni ble det enighet i DSO-oppgjøret etter at partene møttes hos meklingsmannen. Les mer på DSOs hjemmesider. 

NOR-registrerte passasjerskip

Sjømannsorganisasjonene ble onsdag 8. juni enige med Norges Rederiforbund i hovedoppgjøret for NOR-registrerte passasjerskip i norsk kystfart (Hurtigruten og Havila Kystruten). Les mer her

Enighet med Hurtigbåtforbundet

NSOF kom til enighet i hovedoppgjøret med Hurtigbåtforbundet 2. juni. Partene ble enige om et generelt tillegg på 3,87 %.  Samtidig økes kostpengene til kr 200,-.  I tillegg ble det avtale en del  takstendringer. De tre sjømannsforbundene forhandlet parallelt ved dette oppgjøret.

Lønnsoppgjøret stat og kommune

Partene i Stat og Kommune har blitt enige om et oppgjør som innebærer en total ramme på 3,84 prosent. Les mer

Innenriksoppgjøret godkjent 

Resultatet av forhandlingene med NHO Sjøfart ble sendt til uravstemming blant medlemmene i slutten av april.  Les mer her

Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2021-2022

Det ble 25. januar 2022 inngått enighet i mellomoppgjøret mellom Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund for ansatte på Nordisk Nis-overenskomsten. Les mer

Mellomoppgjøret NOR 2021-2022

Mange timer på overtid fredag 7. januar aksepterte Sjømannroganisasjonene rikstmeklerens skisse. Les mer

Kystrederiene - mellomoppgjøret Norsk Sjøoffisersforbund og Kystrederiene kom på overtid 1. desember 2021 til enighet i meklingen i årets mellomoppgjør.

DSO-oppgjøret juni 2021: 17. juni 2021 kom partene til enighet i riggoppgjøret. Se DSOs facebookside og DSOs hjemmesider.

Innenriks mellomoppgjør april 2021: Oppgjøret inngikk som en del av oppgjøret mellom LO og NHO. For NSOFs del omhandlet oppgjøret innenriksoverenskomstene med NHO Sjøfart. Les mer her

NOR-oppgjøret med Norges Rederiforbund 2020:  Natt til fredag 4. desember ble det etter mekling på overtid oppnådd enighet i hovedoppgjøret NOR mellom Norges Rederiforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Mer om NOR-oppgjøret 

Kystrederiene 2020: De tre sjømannsorganisasjonene ble etter mekling på overtid 27. november 2020 enige med Kystrederiene i årets hovedoppgjør. Oppgjøret var tydelig preget av resultatet av omleggingen av pensjonsordningene. Mer om tariffoppgjøret i fraktefarten

 

Nyttig om forhandling og streik