Skip to the content

Tariffoppgjøret område for område

TARIFFKALENDER 2023

Felles for de fleste kollektive tariffavtaler er at de gjelder for to år. Annethvert år er hele avtalen til forhandling, der man kan kreve endringer i alle bestemmelser, tillegg og vilkår. Annethvert år forhandler man vanligvis bare om lønnsjustering. Det kalles mellomoppgjør. Under får du oversikt over tariffoppgjørene løpende, tariffområde for tariffområde. 

I 2023 er det mellomoppgjør. Et mellomoppgjør er forhandlinger om lønnsreguleringer for annet avtaleår i en toårig tariffperiode. I mellomoppgjøret forhandles det bare om lønnsregulering, ikke de andre bestemmelsene i avtalen. I i hovedoppgjør kan arbeidstakere kreve endringer i alle bestemmelser i tariffavtalene.

Mellomoppgjøret skjer fordi partene ved hovedoppgjørene avtaler at man før utløp av første avtaleår skal forhandle om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Disse forhandlingene skal ta hensyn til pris- og lønnsutviklingen det første avtaleåret, den økonomiske situasjonen og utsiktene for det andre avtaleåret. I Norge har det vært vanlig siden 1960-årene å ha hovedoppgjør hvert partallsår og mellomoppgjør hvert oddetallsår. Det skal være hovedoppgjør 2024 og 2026, og mellomoppgjør 2023 og 2025. 

Kommende tariffoppgjør - mellomoppgjør 2023
  • Mellomoppgjør med Havforskningsinstituttet i Bergen 3. oktober.
  • Mellomoppgjør NOR (med Norges Rederiforbund) i Oslo 18.-19. oktober.

NSOF forhandler parallelt med de to andre sjømannsorganisasjonene ved alle disse lønnsoppgjørene.

Pågående tariffoppgjør
Avsluttede tariffoppgjør:

Kystrederiene og Sjømannsorganisasjonene ble 13. september enige om lønnsregulering for 2. avtaleår for NOR-avtalen og service- og flerbuksavtalen for rederier som er medlemmer av Kystrederiene. Partene ble enige om et generelt tillegg på 5,2% med virkning fra 1. september 2023.
- Oppgjøret er i tråd med rammen fra årets frontfag, og vil sikre kjøpekraft i den kommende avtaleperiode, sier administrerende direktør Hans Sande i NSOF.  I forhandlingene med Kystrederiene forhandlet de tre sjømannsorganisasjonen parallelt.  Flere detaljer er sendt i e-post til medlemmer som er omfattet av disse tariffavtalene. 

DSO-oppgjøret 2023 - flyterigg. Se DSOs nettsider

Kystrutene - mellomoppgjøret 2023

Forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 for kystrutene ble gjennomført 4. mai 2023. Les mer

Mellomoppgjøret for stat og kommune 2023

Mellomoppgjøret som omfatter NSOFs medlemmer i stat og kommune ble gjennomført i mai. Les mer

"Innenriksoppgjøret" - ferge og lokalfart

Mellomoppgjøret LO-NHO-området 2023 var en del av LO-NHO-oppgjøret 2023. Les mer

Nordisk NIS

Tirsdag 24. januar 2023 ble det forhandlet med Norges Rederiforbund om Nordisk NIS-avtale. Les mer 

Nyttig om forhandling og streik