Skip to the content

Tariffoppgjøret område for område

Felles for de fleste kollektive tariffavtaler er at de gjelder for to år. Annethvert år er hele avtalen til forhandling, der man kan kreve endringer i alle bestemmelser, tillegg og vilkår. Annethvert år forhandler man vanligvis bare om lønnsjustering. Det kalles mellomoppgjør. 

Under får du oversikt over tariffoppgjørene løpende, tariffområde for tariffområde. 

Kommende tariffoppgjør:
Nærskipsfarten

Forhandlingene mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Kystrederiene skjer 20. og 21. september, og Sjømat Norge følger etter resultatet her er klart. Disse tariffoppgjørene omfatter til sammen ca. 800 medlemmer av Norsk Sjøoffiserforbund. 

29. august er det tariffkonferanse for tillitsvalgte i dette området.

NOR-oppgjøret

Forhandlingene mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund om lønn og vilkår for NOR-overenskomstene er fastsatt til 26.-28. oktober, mens Nordisk NIS-avtalen skal forhandles enten i desember eller januar. Disse tariffoppgjørene omfatter til sammen ca. 2 000 medlemmer av Norsk Sjøoffiserforbund. 

Allerede 5. – 7. september samles tillitsvalgte og forbundets ledelse for å forberede høstens hovedoppgjør. Det er dette som kalles «tariffkonferansen». Tariffkonferansen gjennomgår og prioriterer alle innspill, krav og forslag til forbedringer av overenskomstene som har kommet inn siden forrige oppgjør. På konferansen velges også medlemmer til forhandlingsutvalget som skal møte motparten til høsten. 

Pågående tariffoppgjør:

Ingen pågående oppgjør.

Avsluttende tariffoppgjør:

DSO

29. juni ble det enighet i DSO-oppgjøret etter at partene møttes hos meklingsmannen. Les mer på DSOs hjemmesider. 

NOR-registrerte passasjerskip

Sjømannsorganisasjonene ble onsdag 8. juni enige med Norges Rederiforbund i hovedoppgjøret for NOR-registrerte passasjerskip i norsk kystfart (Hurtigruten og Havila Kystruten). Les mer her

Enighet med Hurtigbåtforbundet

NSOF kom til enighet i hovedoppgjøret med Hurtigbåtforbundet 2. juni. Partene ble enige om et generelt tillegg på 3,87 %.  Samtidig økes kostpengene til kr 200,-.  I tillegg ble det avtale en del  takstendringer. De tre sjømannsforbundene forhandlet parallelt ved dette oppgjøret.

Lønnsoppgjøret stat og kommune

Partene i Stat og Kommune har blitt enige om et oppgjør som innebærer en total ramme på 3,84 prosent. Les mer

Innenriksoppgjøret godkjent 

Resultatet av forhandlingene med NHO Sjøfart ble sendt til uravstemming blant medlemmene i slutten av april. 

  • JA: 58 prosent av de som stemte støttet forhandlingsutvalgets anbefaling om å godta forhandlingsprotokollen mellom Norsk Sjøoffisersforbund og NHO Sjøfart fra 22. april 2022. 
  • NEI: 42 prosent stemte nei.

Les mer her

Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2021-2022

Det ble 25. januar 2022 inngått enighet i mellomoppgjøret mellom Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund for ansatte på Nordisk Nis-overenskomsten.

Les mer

Mellomoppgjøret NOR 2021-2022

Mange timer på overtid fredag 7. januar aksepterte Sjømannroganisasjonene rikstmeklerens skisse og streik i NOR-området er avverget.

Les mer

Enighet i meklingen med Kystrederiene - Streik avverget!
Norsk Sjøoffisersforbund og Kystrederiene kom på overtid 1. desember 2021 til enighet i meklingen i årets mellomoppgjør. Oppgjøret innebærer en ramme med virkning fra 1. september på 3,00%, hvorav 2,94% legges som et generelt tillegg på hyretabellene og 0,06% som går til økning i AFP-premien (Avtalefestet pensjon). Ved at partene aksepterte riksmeklerens skisse er derved streik unngått. NSOF meklet parallelt med Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund, og alle sjømannsorganisasjonene kom til samme meklingsresultat.

Norsk Sjøoffisersforbund brøt tirsdag 6. oktober forhandlingene med Kystrederiene i årets mellomoppgjør. - Motparten var ikke villig til å imøtekomme vårt krav om at medlemmene skulle opprettholde kjøpekraften. Vi søker derfor hjelp hos Riksmekleren, sier administrerende direktør Hans Sande. Det er også brudd i forhandlingene mellom de to andre sjømannsorganisasjonene og Kystrederiene.

Viktig å vite for deg som er omfattet av pågående oppgjør: 

DSO-oppgjøret juni 2021: 17. juni 2021 kom partene til enighet i riggoppgjøret. Se DSOs facebookside og DSOs hjemmesider.

Innenriks mellomoppgjør april 2021: Oppgjøret inngikk som en del av oppgjøret mellom LO og NHO. For NSOFs del omhandlet oppgjøret innenriksoverenskomstene med NHO Sjøfart. Les mer her

NOR-oppgjøret med Norges Rederiforbund 2020:  Natt til fredag 4. desember ble det etter mekling på overtid oppnådd enighet i hovedoppgjøret NOR mellom Norges Rederiforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Mer om NOR-oppgjøret 

Kystrederiene 2020: De tre sjømannsorganisasjonene ble etter mekling på overtid 27. november 2020 enige med Kystrederiene i årets hovedoppgjør. Oppgjøret var tydelig preget av resultatet av omleggingen av pensjonsordningene. Mer om tariffoppgjøret i fraktefarten

DSO/Flyterigg: DSO kom 24. september 2020 til enighet med Norges Rederiforbund i årets hovedoppgjør for flyterigg. Les mer på DSOs egen nettside.

Kommuneoppgjøret: 17. september 2020 ble partene i kommuneoppgjøret enige om et anbefalt forhandlingsresultat. De avtalte tilleggene er på mellom 1400 og 1900 kroner med virkning pr 1. september. Frist for endelig godkjenning av oppgjøret blesatt til 19. oktober kl 1200. LO Kommune er forhandlingsutvalget til LO-forbund med medlemmer i kommunal sektor. Disse forbundene er Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes landsforbund (SL), Fellesforbundet og Norsk Sjøoffisersforbund. Det ble derimot brudd i statsoppgjøret, som gikk til mekling.

Fiskebåt: Det ble oppnådd enighet i hovedoppgjøret med Fiskebåt onsdag 18. november 2020. - Vi kom heldigvis til enighet i et oppgjør som var preget av det vanskelige strukturtrekket som har vært et stridstema i flere år, uttalte rådgiver Trond Dyb etter forhandlingene. Det er avtalt en utflating av strukturtrekket på 9,5 prosent utover tre kvoter. Som motytelse av dette skal det ikke være kvotetrekk på fangstverdi av blåkveite ved Grønland og uer i Irmingerhavet. Det er gitt en generelt tillegg på 5 prosent. Sykehyredekning økes fra seks til ni måneder.
Det settes ned et utvalg som skal diskutere pensjonsavtalene i fiskeflåten som skal ferdigstilles 1.juni 2021. Partene skal også gjenoppta drøftingene om nye tarifftilbud til nye flåtegrupper, frist for disse drøftingene er innen utløpet av 2021. Virkningstidspunkt for dette oppgjøret er fra 1.januar 2021

Nyttig om forhandling og streik