Skip to the content

Gjør deg klar og les deg opp

9.  mars startet tariffoppgjøret for LO-NHO-området. For Norsk Sjøoffisersforbunds del omfatter oppgjøret blant annet ferge- og lokalfarten. Tariffoppgjør er komplisert, så benytt sjansen til å sette deg inn i viktige begreper og prinsipper før det braker løs.

Oppdatert 17. mars 2022

Mens mellomoppgjøret innenriks i 2021 var et såkalt samordnet oppgjør, blir årets hovedoppgjør forbundsvist. Det er også den vanligste oppgjørsformen i hovedoppgjørene i privat sektor. Det norske systemet for lønnsdannelse bygger på frontfagsmodellen. Denne innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet legger en norm for etterfølgende tariffområder. Resultatet i frontfagsforhandlingene har derfor stor betydning for nivået på lønnstillegg for det øvrige arbeidslivet.

Frontfaget består av Norsk Industri og NHO på den ene siden og Fellesforbundet og LO på den andre. Disse to startet forhandlinger 9. mars. Få dager etter ble forhandlingene brutt og frontfaget går til mekling. 

Beregninger i bunn for krav

Forut for forhandlinger mellom LO og NHO og senere forbundsvise forhandlinger, utarbeides det hvert år en analyse av det Teknisk Beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) der viktige faktorer i norsk økonomi som prisvekst, sysselsetting, rentenivå og markedsutsikter, målsettes. Dette utvalget avgir sin innstilling til regjeringen, og gir en pekepinn for partene i arbeidslivet, forut for årets lønnsforhandlinger.

TBU la midt i februar fram sine foreløpige tall for lønnsveksten i fjor. Denne rapporten er det første tallgrunnlaget for de kommende lønnsforhandlingene og viser også et anslag på prisveksten for 2022. Beregningen var viktige for LO, som 22. februar vedtok de overordnede kravene før vårens lønnsoppgjør. Økt kjøpekraft for alle arbeidstakere er ett av kravene. Samtidig vedtok LO at oppgjøret våren 2022 skal være forbundsvist.

Viktige begreper

Det er mange begreper og prinsipper man bør sette seg inn i for å full ut forstå tariffoppgjøret.

Lønnsglidning, overheng og etterslep er begreper du bør kjenne og som du kan lære mer om i vår begrepsforklaring. 

Fredsplikt, lønnsnemnd og plassfratredelse er ord fra tariffordlista som er greie å kjenne.

Nyttig om forhandling og streik