Skip to the content

Resultatet av uravstemmingen i innenriksoppgjøret

Medlemmene har i uravstemming godkjent del én av innenriksoppgjøret. 

Oppdatert 05.05.2022

Forhandlingsresultatet gir en ramme på 4,77 prosent. 

Rammen består av:

  • Sentralt tillegg er beregnet til 2,37 prosent som legges på lokale grunnhyresatser. Det er dette tillegget som nå er fremforhandlet.
  • Overhenget, som er den lønnsøkningen som ble avtalt i fjor som gjelder for i år er for vårt område er beregnet til 0,9 prosent.
  • Lønnsglidning som er anslått til 1,5 prosent. Dette omfatter blant annet lokale forhandlinger. Det er dette punktet det føres lokale forhandlinger på.

I tillegg til de generelle tilleggene er det også avtalt blant annet heving av minstelønnssatser, økning av kostpenger, utvidet innslagstidspunkt for overtid for Redningsselskapet og økt godtgjørelse for bergingsarbeid i overenskomsten for slepe- og bukseringsrederiene.

Alle detaljene kan du lese i protokollen fra forhandlingene.

Godkjent i uravstemming 
Oppgjøret ble sendt til til uravstemming hos alle medlemmer i tariffområdet med forhandlingsutvalgets anbefaling om å akseptere resultatet.  Uravstemmingen foregikk digitalt og ble sendt ut 26. april med svarfrist 4. mai. 

58 prosent av medlemmene støttet forslaget, mens 42 stemte i nei. 47 prosent av de 1250 stemmeberettigede sendte inn sin stemme. Resultatet av uravstemmingen er behandlet i styret, og NHO Sjøfart er varslet om at Norsk Sjøoffisersforbund godkjenner den fremforhandlede protokollen. 

Viktig punkt skal avklares innen mellomoppgjøret

Norsk Sjøoffisersforbund krevde i forhandlingene at både fastlønnsavtalen og kompensasjon for arbeid ut over normalarbeidstid måtte reforhandles. Vi fikk endelig gjennomslag for å sette ned et utvalg som skal vurdere rammene for fastlønnsavtalen i bilag to og kompensasjonsavregning for arbeid ut over normalarbeidstid og årstimeverk. Utredningen skal være ferdig til mellomoppgjøret 2023.

Lokale forhandlinger
Del to av forhandlingene starter i sommer. Hvor stor samlet lønnsøkning blir for hvert rederi og den enkelte sjømann vil ikke være klart før lokale forhandlinger er ferdige. I de lokale forhandlingene er det de tillitsvalgte som forhandler om lokale tillegg og ordninger. Forhandlingene skal ta utgangspunkt i fire kriterier;

  • Rederiets økonomi.
  • Rederiets produktivitet.
  • Rederiets fremtidsutsikter.
  • Rederiets konkurranseevne.

 

Nyttig om forhandling og streik