Skip to the content

Streik - vanlige spørsmål

Hva gjør jeg hvis mitt skip er i rom sjø når streiken begynner?
Dette avhenger av skipets type og rute. Når konflikt inntrer fortsetter skipet normalt til sin faste liggeplass eller til den nærmeste havn som skipsføreren/rederiet vurderer som sikker.  Nærmere informasjon om hvordan man skal forholde seg på det enkelte skip vil bli sendt ut via tillitsvalgt/rederi kort tid etter uttaket av skip er gjort.
 
Etter at skipet kommer til havn skal skipet og maskineriet sikres. De arbeidstakere som omfattes av konflikten forlater deretter skipet med mindre de blir beordret til fortsatt å være om bord for å sikre skipet et sikkert opplegg.
 
Får jeg lønn når jeg streiker?
Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen godtgjørelse til de som er tatt ut i streik faller bort. Arbeidstakeren har imidlertid krav på å få utbetalt opptjent lønn, feriepenger m.v. I stedet for lønn får den streikende streikebidrag fra Norsk Sjøoffisersforbund i henhold til gjeldende styrevedtak.
 
Jeg er sykmeldt, skal jeg streike?
Er du sykemeldt av lege før streiken iverksettes skal du ikke tas ut i streik før friskmelding foreligger. Blir du syk etter at du er tatt ut i streik, har du ikke rett til sykepenger så lenge streiken varer, men mottar streikebidrag.
 
Kan jeg avvikle ferie?
Fastsatt og avtalt ferie før den kollektive oppsigelsen foreligger, vil vanligvis kunne avvikles. Feriegodtgjørelse skal utbetales. Ferie som allerede er under avvikling ved streikens utbrudd, kan gjennomføres. Dersom ferien ikke er fastsatt før plassoppsigelsen, kan du ikke regne med å få avviklet denne så lenge streiken varer.
 
Kan mitt skip få dispensasjon?
Etter at konflikt er inntrådt vil en komite bestående av representanter fra de berørte parter vurdere og eventuelt innvilge søknader om dispensasjon fra konflikten.
 
Kan jeg oppholde meg på arbeidsplassen under streiken?
En streikende arbeidstaker skal som hovedregel ikke oppholde seg på arbeidsplassen. Arbeidsgiver kan nekte adgang til arbeidsplassen. Foreligger arbeidsgivers samtykke, har streikevakter adgang til arbeidsplassen.
 
Kan jeg melde med ut av forbundet under streik?
Medlemmer som vil melde seg ut av forbundet i forbindelse med streik, er ikke fri for sine forpliktelser. Det vil si at de må fortsatt betale kontingent og delta i streiken. Utmeldingen vil bli effektuert når konflikten er over.
Nyttig om forhandling og streik