Skip to the content

Tariffavtaler og forhandling

Forhandlinger med Norges Rederiforbund

Norsk Sjøoffisersforbund administrerer og forhandler til sammen over 50 avtaler og overenskomster, fra hovedavtaler med de store arbeidsgiverforeningene til særavtaler for noen få medlemmer med enkeltrederier. 

Ved de store hoved- og mellomoppgjørene (både innenriks og utenriks) velges det egne forhandlingsutvalg til å gjennomføre forhandlingene.
 
Noen av de største lønnsoppgjørene er:
Innenriksoppgjøret. Forhandlingene mellom Sjømannsorganisasjonene og NHO Sjøfart inngår i hovedtariffoppgjøret mellom LO og NHO.

NOR-oppgjøret med Norges Rederiforbund, som vanligvis finner sted i oktober/november og omfatter 
  • Offshore Service fartøy
  • Ferger i utenriksfart
  • Bøyelastere
  • Utenriksfartøy

DSO-oppgjøret med Norges Rederiforbund, som vanligvis finner sted i mai/juni om gjelder 

  • Flytende installasjoner

NIS-oppgjøret med Norges Rederiforbund, som vanligvis finner sted i desember/januar

  • Alle fartøyskategorier som fører NIS-flagg

Nærskipsoppgjøret med Kystrederiene, som vanligvis finner sted i september/oktober for 

  • Frakteskip
  • Aquashipping

I tillegg til sentrale oppgjør, kommer lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger gjennomføres mellom klubben/de tillitsvalgte og ledelsen i hver bedrift. Det skal forhandles om lokale tillegg med utgangspunkt i «de fire kriterier» , dvs. bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Kontakt til tillitsvalgte hvis du vil vite mer om lokale forhandlinger. 

Logg på eller velg ditt fartsområde for å finne avtalen du er omfattet av. 

Nyttig om forhandling og streik