Skip to the content

Permisjoner og sosiale rettigheter

Når du er langt til havs i ukesvis, er det ikke bare å svippe hjem ved sykdom i familien eller når du skal bli pappa. Vi hjelper deg med å finne ut hva du har rett på og hvordan du kan komme frem til den en løsning med arbeidsgiveren.

Sjøfolk har alltid vært i en spesiell stilling i forhold til arbeidstakere på land fordi de ikke er omfattet av Arbeidsmiljøloven. Norsk Sjøoffisersforbund jobber både med å forbedre regelverket og i tarifforhandlinger for å sikre norske sjøfolk rettigheter knyttet til blant annet permisjoner, graviditet og fødsel, HMS og ulike forsikringsordninger.

Når sjømannen blir pappa

Ulike seilingsmønstre gjør det i seg selv komplisert å finne ut av en sjømannspappas rettigheter og muligheter i forbindelse med fødsel og svangerskapspermisjon. At forskjellige lover og forskrifter gjelder sjømannen og ansatte på land, gjør det enda vanskeligere. Her følger en gjennomgang av de viktigste prinsippene.

Last ned denne informasjonen som PDF.

Av Rune Larsen Røine 04.06.2019

Regelverket for svangerskapspermisjoner er komplisert, og informasjonene i denne artikkelen må ikke brukes som en endelig fasit. Det finnes mange regler, unntak og forhold som spiller inn, så alle vordende sjømanns-pappaer oppfordres til å ta tidlig kontakt med NAV og med arbeidsgiver for å få en skikkelig avklaring.  Norsk Sjøoffisersforbund kan også hjelpe til. Ta gjerne også kontakt med den tillitsvalgte for å høre om han kjenner til eventuell lokal særordning. Sjøfolk som bor i utlandet kan henvende seg til NAV Internasjonalt.

NAV:                           Telefon 55 55 33 33

NAV Internasjonalt:   Telefon 21 07 37 00
nav.internasjonalt@nav.no

Rettigheter ved fødsel

Både Arbeidsmiljøloven og Skipsarbeidsloven (SAL § 7.3) gir rett på 2 uker fri uten lønn i forbindelse med fødsel (nedkomst) av eget barn.

For de som jobber på skip, gjelder skipsarbeidsloven. Arbeidsmiljøloven gjelder for de som arbeider på bl.a. flytende (flyttbare innretninger) eller faste plattformer på norsk sokkel. Faren har i forbindelse med fødselen rett til to ukers permisjon for å bistå moren. Bor foreldrene ikke sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren. (Skipsarbeidsloven § 7-3). Disse reglene må ikke forveksles med bestemmelsene om fedrekvote i folketrygdloven, som først kan tas ut etter at det har gått seks uker fra fødselen.

Tariffestede rettigheter

Norsk Sjøoffisersforbund har fremforhandlet rett til 2 ukers velferdspermisjon i forbindelse med fødsel og egen adopsjon av barn. Den ansatte opprettholder sin faste lønn i 14 dager pr år, samt den fritid han ville opptjent hvis han hadde vært i tjeneste om bord.

De forskjellige tariffavtaler har forskjellig tekst, så man bør lese hva som står i «sin» tariffavtale. Uttak av fødselspermisjon skal avtales med arbeidsgiver så tidlig som mulig. 

Her må en lese de enkelte tariffavtaler nøye, da de er noe varierende i ordlyd og vilkår. For de avtaler mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund for NIS- og NOR-fartøy, er det bl.a. viktig å være klar over at man må søke rederiet om denne permisjonen senest 4 måned før termin.

Noen rederier har liten kunnskap om hva de er pliktige til å innfri av fri og økonomisk kompensasjon. Dette kan komme av at regelverket er komplisert. Derfor er det viktig at en får avklart skriftlig med rederiet om både tidsrom en søker om fri og hvor stor del av permisjonen en får dekket med lønn. 

Ferie- fritidsregnskap

Sjømannen bør alltid i god tid før han går ut i permisjon få en skriftlig avklaring med rederiet angående forhold mellom lønn og ferie- fritidsregnskapet.

Norsk Sjøoffisersforbund mener at dersom en sjømann har permisjon i en måned uten lønn, kan rederiet kun trekke ham for lønn i en måned. At sjømannen dermed kan få 30 minusdager på ferie fritidsregnskapet, er noe sjømannen må godta dersom ikke han og rederiet kommer fram til bedre løsninger.

Norsk Sjøoffisersforbund ønsker her selvsagt bedre tariffestede rettigheter og vil arbeide for dette. Samtidig oppfordrer vi til at det lokalt gis bedre ordninger.

Fedrekvote – foreldrepenger

Reglene om foreldrepenger reguleres i Folketrygdloven og er derfor i utgangspunktet de samme for arbeidstakere på land og på sjøen.

Du finner alle regler og søknadsskjema på https://familie.nav.no/om-foreldrepenger

For deg som arbeider til sjøs, er det særlig viktig å merke seg:

  • Et vilkår for å få foreldrepenger er at mor er medlem av den norske folketrygden.
  • Sjøfolk og oljearbeidere kan søke om å få ta ut fedrekvoten også under avvikling av opptjent ferie-/fritid.
  • Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de tre siste månedene, må vi vurdere hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.

Du finner all informasjon om foreldrepenger på www.nav.no/familie. Reglene er under stadig forandring. Her er hovedreglene per juni 2019:

Omfang og kvoter

Når begge foreldrene har rett til foreldrepenger består foreldrepengeperioden av mødrekvoten, fedrekvoten og en fellesperiode som dere kan dele. Når dere søker om foreldrepenger velger dere lengden på foreldrepengeperioden. Valget som blir gjort i mors søknad gjelder også for far, og kan ikke gjøres om senere.

 

100 % utbetaling

80 % utbetaling

Mødrekvoten

15 uker

+ 3 uker før termin

19 uker

+ 3 uker før termin

Fedrekvoten

15 uker

19 uker

Fellesperioden

16 uker

18 uker

Totalt

49 uker

59 uker

Uttak av fedrekvote

Du kan ta ut fedrekvoten fra uke syv etter fødselen eller vente til barnet er blitt litt større. Ukene kan du ta samlet, dele opp eller kombinere med delvis arbeid.

Du må ta ut fedrekvoten senest når fellesperioden er ferdig, eller søke om utsettelse. Når du tar ut fedrekvoten, er det ingen krav til hva mor gjør. 

Når/hvis far tar flere enn 15/19 uker, dvs bruker uker av fellesperioden, må mor være i jobb eller studere disse ukene.

Utbetaling

Foreldrepengene skal dekke inntekten du vanligvis har, opptil 599 148 kroner per år (seks ganger grunnbeløpet). Velger dere 80 % utbetaling, får du 80 % oppad begrenset av lønn, oppad begrenset til en årslønn under 6G. 

Enkelte arbeidsgivere og arbeidsavtaler gir rett til dekning av inntekt også ut over 6G. Se din tariffavtale, kontakt din tillitsvalgt eller Norsk Sjøoffisersforbund hvis du er usikker på om din avtale gir rettigheter ut over folketrygdens bestemmelser.

Fri ved barn og barnepassers sykdom

Skipsarbeidsloven (§ 7-8) gir nå også sjøfolk, med unntak av de på NIS-overenksomster, rett til fri ved barn og barnepassers sykdom.

Folketrygdloven gjelder også for sjøfolk. Derfor har man rett til omsorgspenger på lik linje med folk på land ved barn og barnepassers sykdom når rederiet har innvilget fri. Antall dager i året denne retten gjelder er regulert i Folketrygdloven §§ 9-5 til 9-9. Har man f.eks. ett eller to barn under 12 år, har man rett på 10 dager med omsorgspenger fra arbeidsgiver.

 

 

 

Norske sjøfolk binder Norge sammen!
LOfavør boliglån
LOfavør boliglån

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger