Skip to the content

Det du lurer på

Under finner du svar på de vanligste spørsmålene vi i Norsk Sjøoffisersforbund får om lønns-og arbeidsvilkår. 

Ofte stilt spørsmål om helse, sykdom, udyktighetserklæring, fødselspermisjon og foreldrepermisjon

En helseerklæring er en erklæring fra sjømannslege om at mn er helsemessig skikket til å gjøre tjeneste på norske skip/innretninger. Erklæringen er som hovedregel gyldig i to år.

Helseerklæringen kan i noen tilfeller bli begrenset, for eksempel til et bestemt fartsområde, et bestemt tidsrom og/eller en bestemt tjeneste om bord. Dersom kravene til helse overhodet ikke er oppfylt, skal sjømannslegen utstede en udyktighetserklæring.

Oppfyller du ikke kravene for helseerklæring i helseforskriften og det ikke er sannsynlig at din helse vil bedre seg innen to år, skal sjømannslegen utstede permanent udyktighetserklæring. Er det derimot sannsynlig at du innen to år kan oppfylle kravene, skal sjømannslegen utstede foreløpig udyktighetserklæring.

Sjømannslegen kan også utstede en midlertidig udyktighetserklæring dersom det uten forutgående helseundersøkelse er forhold som gjør det overveiende sannsynlig at en arbeidstaker ikke lenger tilfredsstiller kravene til helseerklæring.

Klage på udyktighetserklæring sendes til sjømannslegen som fattet vedtaket om udyktighet eller begrenset helseerklæring. Klagen må være skriftlig og du må begrunne klagen og skrive hva som ønskes endret. I tillegg vedlegges informasjon om din stilling, arbeidsoppgaver (inkludert sikkerhetsrelaterte funksjoner), type fartøy, arbeidstid, bemanning og fartsområde som du mener har relevans for klagen.

Sjømannslegen vurderer deretter om vedtaket om udyktighet eller begrenset helseerklæring skal opprettholdes eller endres. Opprettholdes vedtaket, behandles saken deretter auomatisk i en fagnemnd.

Gyldig helseattest/ helseerklæring er en forutsetning for å kunne tjenestegjøre om bord. Er det en sykdom eller skade som er årsaken til at du ikke fornyet helseerklæringen eller får en udyktighetserklæring, vil du som hovedregel være vernet fra oppsigelse i inntil 12 måneder, jf. Skipsarbeidslovens § 5-7. Etter dette kan du sies opp. Les mer under Sykemelding.

Blir du sykemeldt vil du, dersom du er medlem i norsk folketrygd, ha rett på sykepenger fra folketrygden. De første 16 dagene med sykepenger dekkes av arbeidsgiveren, deretter NAV. NSOF har gjennom de fleste tariffavtaler fremforhandlet at du opprettholder fast månedslønn under sykemeldingen. I slike tilfeller er det opp til rederiet å avgjøre om rederiet skal betale differansen mellom sykepengene fra NAV og din fast avtalte månedslønn, og at du mottar sykepengene fra NAV direkte, eller om rederiet utbetaler fast avtalt månedslønn og at sykepengene fra NAV går direkte til rederiet.

Vær klar over at det finnes en del unntak for sjøfolk i Folketrygdloven, blant annet når det gjelder krav til opptjeningstid for sykepenger. Ta kontakt med forbundet dersom du mener sykepenger er urettmessig uteblitt.

Sykemeldte (arbeidsuføre) er vernet mot oppsigelse det første året etter at arbeidsuførheten oppstod, jf. skipsarbeidsloven § 5-7. Hensikten med denne verneperioden er å gi deg tid og fred til å bli frisk. Du er derimot ikke vernet mot en oppsigelse dersom kan begrunnes i andre forhold enn sykdommen - som for eksempel nedbemanning i forbindelse med driftsinnskrenkning.

Oppsigelsestiden stopper ikke selv om man blir sykemeldt. Dersom man har rett på full sykelønn (altså tilsvarende fast avtalt månedslønn) opphører også dette fra det tidspunktet ansettelsesforholdet skulle opphøre (oppsigelsestidspunktet). Deretter vil du kun få sykepenger fra folketrygden inntil friskmelding og dertil eventuelle dagpenger (hvis du mot formodning ikke har fått deg ny jobb). Det er altså ingen forlengelse eller «frysing» av oppsigelsestid dersom du blir sykemeldt under oppsigelsestiden.

Loss of Licence er en erstatning som du kan ha rett på dersom du får en permanent udyktighetserklæring. Det kalles også for en lisenstapserstatning og er en del av trygghetforsikringen du har gjennom din tariffavtale.

Forsikringstilfellet inntreffer om du får udyktighetserklæring med varig virkning. Det er med andre ord datoen angitt på den permanente udyktighetserklæringen er avgjørende for utbetaling, ikke tidspunktet uførheten oppstod eller du ble sykemeldt. Du vil kunne ha rett på lisenstapserstatning inntil ett år etter at arbeidsforholdet opphørte - gitt at du fortsatt er sykemeldt av samme årsak som ligger til grunn for udyktighetserklæringen.

Maksimalt erstatningsbeløp er 8 ganger folketrygdens grunnbeløp (8G), med unntak av riggansatte som har maksimalt erstatningsbeløp på 10G. Har du mindre enn fire års pensjonsgivende fartstid, har du dessverre ikke rett til lisenstapserstatning. Har du mellom 4 og 8 års pensjonsgivende fartstid, er maksimalt erstatningsbeløp 6G. Er du over 50 år når forsikringstilfellet inntreffer, vil maksimalt erstatningsbeløp bli redusert avhengig av alder ved forsikringstilfellets inntreden. 

Det finnes unntak og varianter av lisenstaps- og trygghetsforsikringen. Vi anbefaler å kontakte forbundet dersom du er i tvil om du er erstatningsberettiget eller har fått uriktig erstatningsbeløp.

Mødre- og fedrekvoten i foreldrepermisjonen er nå 15 uker ved 100 prosent uttak (100 prosent lønnsdekning). Det betyr at 15 uker av permisjonen er forbeholdt mor og 15 uker av permisjonen er forbeholdt far. Ved 80 prosent uttak er både mødre- og fedrekvoten 19 uker.

Foreldre har rett til permisjon i til sammen opptil 12 måneder.

Opplysninger om hvordan man søker om foreldreperm og om foreldre stønad finnes på https://familie.nav.no/ 

Skipsarbeidsloven (SAL § 7.3) gir rett på 2 uker fri uten lønn i forbindelse med fødsel (nedkomst) av eget barn.

Norsk Sjøoffisersforbund har fremforhandlet rett til 2 ukers velferdspermisjon i forbindelse med fødsel og egen adopsjon av barn. Den ansatte opprettholder sin faste lønn i 14 dager pr år, samt den fritid han ville opptjent hvis han hadde vært i tjeneste om bord.

De forskjellige tariffavtaler har forskjellig tekst, så man bør lese hva som står i «sin» tariffavtale. Uttak av fødselspermisjon skal avtales med arbeidsgiver så tidlig som mulig. 

Ofte stilt spørsmål om ansettelse, oppsigelse, lønn og avvik fra turnus:

Oppsigelsen skal være skriftlig. Oppsigelsestidens lengde er regulert i overenskomstene og i Skipsarbeidsloven der den løper fra dato til dato. Oppsigelsestiden er minimum 1 måned. Arbeidsgiver har lønnsplikt og arbeidstaker har arbeidsplikt i oppsigelsestiden. Når oppsigelsen er sendt, så kan arbeidstaker og arbeidsgiver avtale kortere oppsigelsestid enn det som er regulert i lov eller overenskomst.

Oppsigelsestid i prøvetiden: Skipsarbeidsloven § 5.2.3:

Er arbeidstaker skriftlig ansatt med en bestemt prøvetid, er den gjensidige oppsigelsesfristen 14 dager. Vilkårene for dette er strenge, og må være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Oppsigelse må være gitt innen utløpet av prøvetiden.

 

Husk at din ansettelsesavtale i tillegg til personalia og arbeidsgiveropplysninger skal inneholde referanse til en gyldig overenskomst (med rett navn på overenskomsten),  samt henvisning til eventuell særavtale/fastlønnsavtale. Hvis arbeidsavtalen ikke er knyttet til en overenskomst, så er den å betrakte som en individuell avtale. Da skal arbeidstaker være spesielt oppmerksom på vilkår om lønn, arbeidstid, turnus, forsikringer, permisjonsordninger etc. Husk at arbeidskontrakten skal signeres og at overenskomst, særavtaler eller annet som avtalen viser til ligger vedlagt.  

Kapteinens lønn skal innen NOR tariffområde være 10% høyere enn lønnen til nest beste betalte stilling bland den påbudte maritime besetning på skiftet. Lønnen innbefatter stillingens faste månedslønn pluss alle faste tillegg, samt variabler som f.eks. overtidsbetaling fordelt på en periode om bord og tilsvarende friperiode hjemme.

Også på NIS-fartøy har kapteinen rett til 10% markeringstillegg.

Er du ansatt på NOR offshore service overenskomsten og skipet ditt opererer i nordeuropeisk farvann, vil du i tillegg til at de ekstra dagene regnes som tjenestedager, også få 1/30 månedslønn per dag i kompensasjonen. Denne kompensasjonen utbetales på neste månedslønn. Opererer fartøyet utenfor nordeuropeisk farvann («sør av Brest») vil du ha rett på kompensasjon først etter syvende dagen.

I enkelte andre tariffavtaler vil du ikke bli kompensert ekstra ved forlenget tjeneste, bortsett fra at dagene regnes som tjenestedager (plussdager) og ikke avspasering (minusdager).

Er det bare enkelte i mannskapet som får avvik fra oppsatt turnus, vil disse reglene gjelde for dem, selv om resten av mannskapet avløses til oppsatt tid.

Dette avhenger i stor grad av hvilken overenskomst du er avlønnet etter. I noen tariffavtaler vil du ikke bli kompensert ekstra ved fremskyndet ombordreise bortsett fra at dagene regnes som tjenestedager (plussdager) og ikke avspasering (minusdager).

Er det bare enkelte i mannskapet som får avvik fra oppsatt turnus, vil disse reglene for dette fortsatt gjelde for dem, selv om resten av mannskapet avløses til oppsatt tid.

 

Kan jeg nekte å reise ut tidligere eller stå ekstra om bord?

Du kan bli beordret. Det er også derfor vi har regler for kompensasjon dersom slik beordring skulle finne sted.

NSOFs erfaring er at mange arbeidsgivere er hensynsfulle i slike sammenhenger og tar hensyn til eventuelle motforestillinger mot å reise ut. Er det forhold som i utgangspunktet ville gitt rett på velferdspermisjon som er bakgrunnen for at du motsetter deg utreise/ forlenget tjeneste, vil dette naturligvis styrke din sak.

Vi anbefaler våre medlemmer å informere rederiet dersom du planlegger noe på din fritur som kan gjøre det problematisk dersom du må stå ekstra om bord. Eksempler på dette kan være bryllup, barnedåp, konfirmasjon etc.

Dette avhenger i stor grad av hvilken overenskomst du er avlønnet etter. I noen tariffavtaler vil du ikke bli kompensert ved ekstra tjeneste bortsett fra at dagene regnes som tjenestedager (plussdager).

Er du eksempelvis ansatt på NOR offshore service overenskomsten og skipet ditt opererer i nordeuropeisk farvann, vil du i utgangspunktet få 3/30 månedslønn per dag i kompensasjon (men dagene føres fortsatt som avspasering i fritidsregnskapet).

I enkelte overenskomster, eksempelvis NOR Offshore Service skiller vi mellom disse forholdene. Forlenget tjeneste/ avvik fra turnus er når du blir stående ekstra om bord, enten i forkant eller etterkant av planlagt mannskapsbytte. Eller at du blir gående hjemme noen dager ekstra, alternativt kommer hjem noen dager tidligere enn oppsatt byttedag.

Dersom du blir utkalt til ekstratjeneste, er dette tjeneste som foregår utenom oppsatt turnusplan. Du reiser med andre ord ut på din oppsatte fritid og hjem på din oppsatte fritid. Vi sier ofte at ekstratjenesten har «luft i begge ender» - den skjer altså ikke i sammenheng med / umiddelbart i forkant eller etterkant av din oppsatte turnus.