Skip to the content

Streik avverget på overtid

MEKLINGSBORDET: NSOF og de andre sjømannsorganisasjonene møtte Norges Rederiforbund hos Riksmekleren fredag morgen. Meklingsfrist var ved midnatt.

Streik avverget – akseptabelt oppgjør for NOR

Hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund for NOR-området er avsluttet. Norsk Sjøoffiserforbund og de to andre sjømannsorganisasjonene godtok kl 0200 natt til lørdag Riksmekleres skisse til løsning og den varslede streiken på tolv skip er avverget.

- Etter krevende forhandlinger og god hjelp av Riksmekleren fikk vi fremlagt en skisse med en samlet lønnsøkning i tariffperioden på 5,0% gjennom et generelt tillegg på 4,5% fra 1. november i år samt ytterligere 0,5% fra 1. april 2023. Forhandlingsutvalget valgte å akseptere skissen. Det blir altså ingen streik på NOR området, uttaler forhandlingsleder Hans Sande.

I tillegg ble partene blant annet enige om:

  • Utvidelse av lisenstapsforsikringen (Loss of License) med to år slik at man er dekket frem til man fyller 60 år, gjeldende fra 1. juli 2023.
  • Innta permisjonsrettigheter knyttet til besteforeldres begravelse

NSOF fremsatte videre krav om at rammevilkårene tilrettelegges for at rederiene kan innføre alternative rotasjonsordninger ved at:

  1. det blir utredet og utarbeidet en tilrettelagt fritidsordning/turnus som f.eks. 2:3 eller 1:2 rotasjon.
  2. at næringen øker sitt fokus på rekruttering gjennom ny og forbedret turnusordning.

Videre fremsatte NSOF krav om at nattarbeid kompenseres etter samme prinsipper som for landbasert industri. Det er dog stor usikkerhet knyttet til å kostnadsberegne kravet og NSOF vil i tariffperioden fremskaffe ytterligere verifiserbart tallmateriale.

NSOF satte også søkelys på det psykososiale miljøet om bord på skipene. Partene er enige om viktigheten av et godt psykososialt miljø om bord og anerkjenner også behovet for digital kontakt med hjemmet og nettbaserte gjøremål i hverdagslivet. Partene vil sammen søke å kartlegge begrensinger og utfordringer som erfares fra skipene.

 

Protokolltilførsel om tillitsvalgtes arbeidsforhold

NSOF tok også opp tillitsvalgtes arbeidsforhold. Her ble partene enige om følgende protokolltilførsel:

Partene ønsket å poengtere de krav Hovedavtalen setter for å sikre at de tillitsvalgte skal settes i stand til å ivareta sine oppgaver både i rederiet og på det enkelte skip.

Partene anerkjenner behovet for at de tillitsvalgte faktisk settes i stand til å gjøre en god jobb som tillitsvalgt både til de ansattes og rederiets beste. I dette inngår også tilstrekkelig tid og hjelpemidler/ressurser for slikt arbeid.

For å sikre de gode samarbeidsrelasjonene Hovedavtalen setter som en forutsetning for forholdet mellom de ansattes representanter og rederiene, vil partene anmode sine respektive medlemmer om å gå igjennom sine interne avtaler på området der disse finnes.

Norsk Sjøoffisersforbund vil komme tilbake med ytterligere detaljer rundt resultatet.

Bakgrunn

Forhandlingene mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund om lønn og vilkår for NOR-overenskomstene startet 26. oktober og ble brutt 28. oktober.  Partene ble innkalt til meklingsmannen 25. november med meklingsfrist ved midnatt.

Om dette tariffoppgjøret

Dette tariffoppgjøret omfatter NSOFs medlemmer (i hovedsak skipsførere og styrmenn) på NOR-flaggede skip i rederier som bruker tariffavtaler mellom NSOF og Norges Rederiforbund (NR). Avtalene inkluderer NOR-flaggede offshore-servicefartøy, bøyelasteskip, kabelleggingsskip samt passasjerskip i Nor- og Østersjøfart, til sammen ca. 1600 medlemmer.

Nordisk NIS avtalen forhandles 24. januar 2023. 

I år var det hovedoppgjør. Det betyr at det i tillegg til lønnstillegg også har vært forhandlet om tillegg og ordninger som er beskrevet i overenskomsten. Overenskomsten har bestemmelser om blant annet seilingsperioder, ekstratjeneste, tjenestillegg, arbeidstid, pensjon og sosiale rettigheter. 

LES OGSÅ: 

Hovedoppgjøret NOR 2022 - samleside

Nyttig om forhandling og streik