Skip to the content

Enighet i Nordisk NIS hovedoppgjøret 2023

Forhandlingsutvalget under Nordisk NIS oppgjøret 2023

Enighet i Nordisk NIS oppgjøret

Det ble enighet om et generelt tillegg på 5,0% med virkning fra 1. januar 2023.

Det generelle tillegget legges på 0-års hyresatsene og alle overenskomstens kronetillegg inkl. kostpenger økes med samme prosentsats med mindre annet er angitt.

Det er ikke anledning til å justere ned overtidsprosent eller andre avtalte tillegg til lønnen som følge av at grunnhyresatser og tariffmessige tillegg er regulert slik det fremgår av punktene ovenfor.
Ingen skal gis lavere prosentvis tillegg til sin individuelt avtalte lønn enn det prosenttillegget som blir gitt overenskomstens hyresatser.

I tillegg ble partene blant annet enige om:

  • Der hvor rederiene praktiserer samme fridagsoppgjør som NOR-registrerte offshore servicefartøyer, skal også bestemmelsen om turnus og ferie/fritidsavspasering for NOR-registrerte offshore servicefartøyer gjøres gjeldende. Dette innebærer at en sykmeldt arbeidstaker både opptjener og avspaserer fridager som om vedkommende skulle vært om bord.
  • Utvidelse av lisenstapsforsikringen (Loss of License) med to år slik at man er dekket frem til man fyller 60 år, gjeldende fra 1. juli 2023.
  • Innta permisjonsrettigheter knyttet til besteforeldres begravelse

Det ble undertegnet en felles protokoll for alle tre sjømannsorganisasjonene hvor det også kom inn bestemmelser knyttet til farledsbevis, kurs og videreutdanning for maskinoffiserer, maskinsjefer som utfører klassing og forhold rundt utreise.

Sjømannsorganisasjonene satte også søkelys på det psykososiale miljøet om bord på skipene. Partene er enige om viktigheten av et godt psykososialt miljø om bord og anerkjenner også behovet for digital kontakt med hjemmet og nettbaserte gjøremål i hverdagslivet. Partene vil sammen søke å kartlegge begrensinger og utfordringer som erfares fra skipene.

 

 

 

Om oppgjøret

Tariffoppgjøret gjelder overenskomstene med Norges Rederiforbund for Nordisk NIS-avtale, ca 400 medlemmer av NSOF. Det forhandles parallelt med Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund. 


Spørsmål? 

Kontakt oss eller din lokale tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din lønn eller overenskomst. 


Spørsmål? 

Følg med på NSOFs facebooksider og nettsider når forhandlingene starter. Kontakt oss hvis du har spørsmål.

 

Nyttig om forhandling og streik