Skip to the content

Lokale tillegg til særskilte grupper i offshore service

-  Å gi særskilte grupper lokale tillegg er en kortsiktig løsning på et langsiktig problem, sier administrerende direktør Hans Sande.

10.02.2023 - oppdatert. 

Enkelte offshorerederier har tatt i bruk lokale tiltak for å beholde eller tiltrekke seg personell. 

- Dette skaper selvfølgelig, og med rette, misnøye blant mange. Offshore service har i likhet med olje-  og gassnæringen vært gjennom krevende tider og vi har akseptert moderat lønnsvekst for å sikre både norsk eierskap og norske arbeidsplasser i denne sektoren. Dette har vi i stor grad lykkes med og næringen har nå veldig gode fremtidsutsikter igjen, med høy aktivitet og høy etterspørsel. Det blir både meningsløst og historieløst med tiltak som kun premierer én gruppe når man har stått i dette kollektivt, sier administrerende direktør Hans Sande.  Norsk Sjøoffisersforbund har tatt saken opp med Norges Rederiforbund og advart om at denne typen avvik fra normallønnsoverenskomsten kan være tariffstridig. 

Norsk Sjøoffisersforbund forhandlet frem et generelt tillegg på til sammen 5 prosent og mange andre forbedringer under tariffoppgjøret for NOR i fjor. Dette oppgjøret dekket opp for noe av etterslepet ansatte i offshore service har fått gjennom mange krevende år i næringen. Nå signaliserer offshorerederiene at de har evne og vilje til å betale enda mer for å tiltrekke seg gode folk og det krever vi å få se i form av solide tillegg i neste tariffoppgjør til høsten. Tariffavtalen er kollektiv og skal sikre at alle grupper av ansatte får del i næringens opptur, uavhengig av kortsiktige prioriteringer og behov i hvert enkelt rederi.

Ikke i mot bonuser

-  La meg få understreke at forbundet ikke er imot bonuser, men forskjellsbehandling, sier Hans Sande til tillitsvalgte i en oppfølging av dette utspillet. Men bonus og lokale tillegg som forplikter kollektivt skal ikke gi sjømannen ringere vilkår. Derfor er det viktig at de tillitsvalgte er involvert og kvalitetsikrer alle prosessene rundt innføring av bonuser/lokale tillegg. Vi synes det er positivt at rederiene påskjønner sitt mannskap og mener rederiene har stor handlingsfrihet gjennom f.eks. rederitillegg og ansiennitetstillegg. Tillegg som gis på denne måten sikrer blant annet et høyre pensjons- og sykepengegrunnlag og ikke minst en forutsigbar lønn, presiserer han. 

Tariffavtalen ligger alltid i bunn. Den skal garantere at alle ansatte – uavhengig av rederiets økonomi – en anstendig lønn og grunnleggende rettigheter. Tariffavtalene er også grunnleggende for å regulere det lønnsmessige forholdet mellom de ulike gruppene av ansatte. Dette sikres blant annet ved at NSOF, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund forhandler parallelt under lønnsforhandlingene.
Bonuser som kommer på utsiden av det som er regulert i tariffavtalen skal være en påskjønnelse til de ansatte og ikke et instrument rederiene kan bruke for å løfte noen grupper på bekostning av andre, eller underminere bestemmelsene i tariffavtalen. Som fagforbund er det vår jobb å trygge medlemmene i både oppgangs- og nedgangstider. Hvis vi ikke passer på at bonuser og tillegg brukes forsvarlig og ryddig nå som det er konkurranse om arbeidskraften, risikerer vi at tariffavtalen svekkes på sikt.