Skip to the content

Familiepolitikk

NSOF kjemper for verdige forhold for alle sjøfolk som sikrer deres rett til familieliv. Fra bedre internettilgang for å holde kontakt med familien, til tilrettelagte svangerskapstiltak og permisjonsløsninger- vi tar kampen for dine krav og rettigheter.  

Kontakt med familie og venner, deltagelse i samfunnet og mulighet til å benytte seg av grunnleggende rettigheter er for de aller fleste en selvfølge. For sjøfolk har dette alltid vært en umulighet. En umulighet som nå kan løses – om man vil.  

Sjøfolk har alltid stått på siden av samfunnet. Lange perioder til sjøs har gjort at man sjeldent har hatt mulighet til å kontakte familie. Nyheter hjemmefra kunne komme uker og måneder for sent, og permisjoner og fleksible turnusordninger var fremmedord. Samfunnet har heldigvis endret seg, og ved hjelp av ny teknologi og gode velferdsordninger har man nå muligheten – også som sjøansatt – til å leve et liv tilnærmet likt det samme som arbeidstakere på land gjør.  Likevel er det ikke slik. Langt derifra.  

Les mer om 

Fremtidens velferd - online

Den maritime familiepolitikken

Permisjoner og rettigheter

Økt kvinneandel i maritim næring

En maritim næring for fremtiden 

Skal vi som maritim næring tiltrekke oss de beste hodene og holde på den verdifulle kompetansen vi besitter, må det endring til. Vi kan ikke fortsette på gamle stier, med ordninger som er tilpasset en fordums tid der sjøfolka var menn, og kvinner var hjemme og stelte med hus og barn. Heldigvis. Det forventes mer av dagens arbeidsliv, også av oss.  

Rekruttering av sjøfolk er og blir den viktigste faktoren for en sterk norsk maritim næring. Ikke bare for å opprettholde kompetansen til sjøs, men også i land. Erfaringsbasert kompetanse fra sjø er en viktig innsatsfaktor for den maritime klyngen som helhet. Derfor må vi tenke helhetlig, og derfor må vi ha en god politikk som sørger for at også sjøfolk får nærhet til de nærmeste. Det er et grunnleggende behov. Et behov næringen bør, må og skal oppfylle.  

Fremtidens velferd - Online 

I en stadig mer digitalisert verden, med digitale arbeidsoppgaver og digital kontakt med omverdenen, er store deler av sjøfarten fremdeles analog. Ikke gjøremålene – nær all rapportering og opplæring er digital – men teknologien om bord. Virkeligheten på skipene består av utdaterte satellittlinjer med begrenset kapasitet, og mange som kjemper om hver lille kilobit med data. Dette går ut over kontakten med de kjære der hjemme, og i mange tilfeller ut over psyken til sjøfolkene. Verdien av å høre en kjent stemme eller å, kunne gjennomføre en videosamtale er stor, og gjør at belastningen ved å være langt hjemmefra over lange perioder blir mindre.  

Men det er ikke bare privatlivet som blir rammet av manglende båndbredde. Det er direkte hemmende for det daglige arbeidet som forventes at man gjør om bord. Rapportering skal foregå i en nettleser, og rederipålagte kurs foregår over nettet. Samtidig er det grunn til å anta at stadig flere arbeidsoppgaver vil bli digitalisert og automatisert, og at kampen om kilobitene bare vil øke i styrke. Den eneste løsningen er derfor at det legges til rette for en forbedret digital infrastruktur. Hvis ikke vil sjøfolka finne seg annet å gjøre – kontakten med de der hjemme er for viktig til noe annet – og arbeidet blir skadelidende.  

NSOF har nylig gjennomført en undersøkelse om nettilgang for sjøfolk. Les mer her

Den maritime familiepolitikken 

En god digital infrastruktur løser mye, men ikke alt. Uansett hvor god kontakt man klarer å skape med familie og venner over internett, så vil det ikke være det samme som faktisk å få muligheten til og tilbringe tid med dem. Denne muligheten er det langt ifra alle sjøfolk som har i dag. Alternative arbeidstidsordninger og lønnsdekning i svangerskap og foreldrepermisjon – normalen for folk som jobber på land – er sjelden vare.  

Samtidig frykter en samlet maritim næring at man om ikke lenge vil oppleve en omfattende kompetansemangel. Om man skal få bukt med den må man også investere i sjøfolka, og forstå at man i dag henger etter i familiepolitikken, som blir mer og mer viktig for folk. Det er en forventning – særlig blant yngre arbeidstakere – at arbeidsplassen skal legge til rette for et moderne familieliv og like karrieremuligheter, uavhengig av arbeidssted, kjønn og livsfase. Da er det betimelig at man ikke engang har like rettigheter på havet, som det ansatte på landsiden opplever.  

Det bør være en selvfølge at permisjonsordninger og lønnsdekning skal være lik for alle i et rederi, uavhengig av om man jobber på land eller til sjøs. Alternative arbeidsordninger med tilrettelagt turnus og fritid, og muligheter for omplassering til landsiden i perioder der arbeidstakerne er i en sårbar periode, som under svangerskap eller i tiden etter et barns fødsel, må være normen.

 

Økt kvinneandel i maritim næring

Maritim næring må tiltrekke seg alle de beste hodene - uavhengig av kjønn. Det er viktig at det ikke kun rekrutteres fra en halvdel av befolkningen, men at like mange kvinner som menn ser det som attraktivt med en maritim karrierevei.

Maritim næring står ovenfor store utfordringer og muligheter fremover bl.a. innen digitalisering og klima, og det er forventet vekst og økt etterspørsel etter arbeidskraft innen flere segmenter.

Samfunnet har de siste 20 – 30-årene utviklet seg og blitt mer likestilt. De strukturelle rammene legger til rette for og skaper en forventning om at far deltar i familielivet på lik linje med mor, samtidig som kvinner gis like karrieremuligheter som menn. Denne endringen gjør at maritim næring må se på en mer helhetlig familiepolitikk, og man må tenke på hvilke tiltak som kan sørge for at maritim næring både rekrutterer og beholder personell i et livsfaseperspektiv. Norsk Sjøoffisersforbund skal bidra med innspill til tiltak som setter søkelys på et fremtidsrettet arbeidsliv hvor livsfaseperspektivet er lagt til grunn og hvor maritim næring er tilrettelagt for både de med og  uten familie. 

Norsk Sjøoffisersforbund vil
  • at det sette økt fokus på en mer helhetlig familiepolitikk i maritim næring som er tilpasset ulike livsfaser.
  • at det arbeide for at seillingsordningene til sjøfolk kan tilpasses den livsfasen vedkommende er i.
  • at det sammen med arbeidsgiversiden utredes alternative seilingsordninger til den tradisjonelle 1:1 rotasjonen, herunder 1:2 rotasjon. 
  • arbeide for at flere kvinner velger maritim næring, blant annet gjennom tiltak som bidrar til å rekruttere og beholde kvinnelige offiserer. 

 

Endring og krav i samfunnet gjør at næringen må se på en mer helhetlig familiepolitikk. Man må tenke på hvilke tiltak som kan sørge for at maritim næring både rekrutterer og beholder personell i et livsfaseperspektiv.

Norsk Sjøoffisersforbunds landsmøte 2022

Permisjoner og rettigheter

Norsk Sjøoffisersforbund jobber både med å forbedre regelverket og i tarifforhandlinger for å sikre norske sjøfolk rettigheter knyttet til blant annet permisjoner, graviditet og fødsel, HMS og ulike forsikringsordninger.

Norsk Sjøoffisersforbund jobber både med å forbedre regelverket og i tarifforhandlinger for å sikre norske sjøfolk rettigheter knyttet til blant annet permisjoner, graviditet og fødsel, HMS og ulike forsikringsordninger.

Ulike seilingsmønstre gjør det i seg selv komplisert å finne ut av sjøfolks rettigheter og muligheter i forbindelse med fødsel og svangerskapspermisjon. At forskjellige lover og forskrifter gjelder sjøfolk og ansatte på land, gjør det enda vanskeligere.

Her ser du vår oversikt over alle de viktigste reglene for sjøfolk som blir foreldre. 

Skipsarbeidsloven (§ 7-8) gir nå også sjøfolk, med unntak av de på NIS-overensksomster, rett til fri ved barn og barnepassers sykdom.

Folketrygdloven gjelder også for sjøfolk. Derfor har man rett til omsorgspenger på lik linje med folk på land ved barn og barnepassers sykdom når rederiet har innvilget fri. Antall dager i året denne retten gjelder er regulert i Folketrygdloven §§ 9-5 til 9-9. Har man f.eks. ett eller to barn under 12 år, har man rett på 10 dager med omsorgspenger fra arbeidsgiver.

Dine rettigheter i forbindelse med alvorlig sykdom og dødsfall avhenger til en viss grad av hvor du seiler og hvilken tariffavtale som gjelder for deg. Sjekk din tariffavtale og kontakt oss hvis du har spørsmål.