Skip to the content

Sjøfolk må få unntak fra krav om karantenehotell

Uten forvarsel endret Regjeringa fredag 7. mai reglene om karantene ved innreise til Norge. Det er avgjørende å sikre at sjøfolk kan fortsette å reise til og fra jobb uten å bli pålagt restriksjoner som medfører en så stor totalbelastning at det går utover deres helse og arbeidskapasitet. Deres yrke og yrkesutøvelse står i en særstilling. Det kan virke som Regjeringa ikke har tatt hensyn til yrkesgruppas særskilte behov for fritak fra krav om karantenehotell. Norsk Sjøoffisersforbund krever at det øyeblikkelig blir foretatt særskilte vurderinger av karantenebestemmelsene for denne yrkesgruppa.

Pressemelding fra Norsk Sjøoffisersforbund 11. mai 2021

Med virkning fra søndag 9. mai besluttet regjeringen at reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen med virkning skal på karantenehotell ved ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig av om reisa har vært nødvendig eller ikke.

Sjøfolk er ei gruppe som opprettholder viktige samfunnskritiske oppgaver, og som på grunn av særegenheter ved sitt yrke må ivaretas med enkelte spesielle hensyn. Covid-19-forskriften har så langt under pandemien derfor også på ulike måter tatt ulike hensyn til den særstilling sjøfolk står i. Det har blitt lagt til rette for mannskapsskifte, og sjøfolk har vært omfattet av visse unntak fra restriksjoner i forskriften.

Med endring vedtatt fredag 7. mai, er sjøfolk ikke lenger omfattet av unntak fra kravet om karantenehotell ved ankomst fra land utenfor EØS/Schengen.

Mange norske sjøfolk arbeider i ulike land utenfor EØS/Schengen. Innsatsen fra disse sjøfolkene er avgjørende for at samfunnskritiske funksjoner innenfor en rekke områder blir ivaretatt. Til tross for at denne gruppa har blitt hardt rammet av pandemien har de klart å opprettholde aktiviteten på sjøen. For å kunne videreføre dette må det legges til rette for at sjøfolk ikke bare får reise om bord, men også hjem igjen.

«Jeg oppfordrer alle medlemsland til å utpeke sjøfolk som samfunnskritisk personell og implementere den internasjonale maritime organisasjonens protokoll for mannskapsskifte», sa Erna Solberg under sitt hovedinnlegg under FNs generalforsamling i mai 2020. 

I henhold til IMO sin protokoll for mannskapsskifte (IMO Recommended Framework of Protocols for ensuring safe ship crew changes and travel during the Coronavirus (COVID-19) pandemic, Circular Letter No.4204/Add.14 https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx) skal landene unngå at sjøfolk blir påtvunget opphold på karantenehotell da dette medfører økt smitterisiko for sjømannen. Videre skal landene etter denne protokollen sikre at sjøfolk kommer seg helt hjem til sitt faktiske bosted.

FNs generalforsamling stilte seg i desember 2020 enstemmig bak denne resolusjonen.

I Helsedirektoratets vurdering og anbefaling om bruken av karantenehotell for reisende fra land utenfor EØS/Schengen har de lagt til grunn at unntak for sjøfolk som mønstrer på i Norge skal videreføres. Dette unntaket har Regjeringa ikke tatt inn i den endelige forskriftsteksten. Det er kritikkverdig at sjøfartsnasjonen Norge ikke overholder sine internasjonale forpliktelser for å legge til rette for mannskapsskifte.

Sjøfolk er fra før pålagt svært strenge restriksjoner på mange områder og vi ser med bekymring på hvordan de nå rammes av den siste endringen. En endring som har som konsekvens at den norske Regjeringa går i mot det de tidligere har forpliktet seg til gjennom FN og IMO.

«Norske myndigheter har selv vært med på å vedta resolusjoner i IMO som skal sikre at sjøfolk kan komme seg til og fra fartøy uten å pålegges restriksjoner som karantenehotell. Norske sjøfolk innehar særlig kritiske samfunnsfunksjoner som det er avgjørende å opprettholde, og de ufører under pandemien jobben sin med stor ekstrabelastning som resultat av ulike restriksjoner. I denne situasjonen krever vi at Regjeringen står ved sine internasjonale forpliktelser og erkjenner den belastning endringen medfører for sjøfolk og deres familie. De må komme med en særordning der sjøfolk på en trygg måte skånes for påkjenningene en slik endring medfører», sier Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

I lang tid har sjøfolk sin velferd om bord vært under sterkt press. For å minimere risiko har mannskapet i liten grad mulighet til å forlate fartøyet mens de er på jobb. De kan derfor bli isolert om bord i hele arbeidsperioden. Dette betyr at de i 4-6 uker kan bli nektet landlov og må oppholde seg om bord 24 timer i døgnet. For å sikre at sjøfolkene ikke tar med smitte om bord kan de også bli pålagt karantenerestriksjoner før utreise til jobb. Dette gir sjøfolk en totalbelastning som fører til store mentale påkjenninger.

Dersom de nå i tillegg blir pålagt et langt opphold på karantenehotell ved hjemreise vil dette medføre en utilbørlig belastning på ei gruppe som fra før er under sterkt press. Sjøfolk har bare en begrenset tid hjemme før de skal tilbake på sjøen. Vi er avhengig av at sjøfolk kan utføre jobben på en trygg måte om bord uavhengig av hvor fartøyet er stasjonert. For å sikre at de er klar for å reise ut for ny arbeidsperiode er det avgjørende at ikke friperiodene blir redusert i så stor grad at de ikke får mulighet til å hente seg inn igjen. Tilbakemeldinger fra hovedtillitsvalgte understreker viktigheten av dette. De melder at sjøfolk allerede er slitne og frykter en kraftig økning i antall sykemeldinger dersom en slik tilleggsbelastning kommer på toppen av dagens situasjon.

Det er viktig at det ikke blir gitt unntak som kan gi negative konsekvenser for smittevernet. Dette er spesielt viktig med økende forekomsten av nye virusvarianter. Et unntak som er spesifikt utformet for å gjelde sjøfolk vil kunne ivareta hensynet til smittevern.

Sjøfolk er ei avgrenset og spesifikk gruppe som skiller seg fra andre reisende. Et unntak som omfatter sjøfolk er lett å definere og vil ikke medføre vanskelige grensedragninger. Regjeringa har allerede unntatt «utsendt utenrikstjenestemann ved norsk utenriksstasjon etter utenrikstjenesteloven § 3, samt dennes ektefelle, samboer eller barn eller forsvarspersonell utsendt på oppdrag på vegne av Forsvaret.» Det oppleves som svært urimelig at ikke sjøfolk skal komme inn under samme regelverk som disse personene/gruppene.

Med hensyn til smittevern er sjøfolk ei gruppe som gjennom sitt yrke har ei profesjonell tilnærming til hvordan regelverk, rutiner og risikovurderinger skal overholdes. Denne gruppa er derfor særdeles godt utdannet og egnet til å på en trygg og god måte kunne gjennomføre karantene i eget hjem.

/Last ned pressemelding som pdf