Skip to the content

Kan arbeidsgiver kreve vaksineopplysninger, koronatest eller bruk av munnbind?

NSOF får med jevne mellomrom spørsmål om hva rederiet kan kreve når det gjelder vaksinasjonsstatus, koronatest eller bruk av verneutstyr som munnbind. Rederiets krav om å få vite vaksinasjonsstatus eller pålegg om koronatesting, er såkalte kontrolltiltak. Slike kontrolltiltak kan ikke innføres dersom det kan gjennomføres arbeidsmiljøtiltak som reduserer smitterisikoen tilstrekkelig. Å holde avstand og bruke munnbind er eksempler på arbeidsmiljøtiltak, som altså ansees som mindre inngripende og skal vurderes først. Rederiet må følge de lovfastsatte regler for kontrolltiltak, herunder drøfte med tillitsvalgte, dersom dette skal gjennomføres. Videre er det slik at å ta koronavaksine er frivillig, og ikke noe rederi kan pålegge arbeidstakerne.

Oppdatert 20. januar 2021

Å be om helseopplysninger som vaksinestatus eller kreve koronatest, vurderes som kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven. Det er en snever adgang til å iverksette kontrolltiltak, og rederiet må følge reglene i skipsarbeidsloven kap. 9 (§ 9-1), alternativt de tilsvarende reglene i arbeidsmiljøloven kap. 9 dersom arbeidstaker er omfattet av den. I henhold til skipsarbeidsloven § 9-1 er det rederiet som er pliktsubjektet. Det er derfor kun rederiet som kan iverksette kontrolltiltak etter bestemmelsen, ikke kunde eller andre, og tiltak kan kun iverksettes når det har saklig grunn i arbeidsforholdet, og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstaker.

Rederiet skal drøfte kontrolltiltakene med tillitsvalgte
Skipsarbeidsloven § 9-1 fastslår at «Rederiet plikter så tidlig som mulig å drøfte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten med de tillitsvalgte.»
Rederiet må før de krever vaksineopplysninger eller koronatesting altså følge regler om drøfting med tillitsvalgte, og det er naturlig at det går ut informasjon til ansatte før tiltaket gjennomføres. Drøftingen skal skje så tidlig som mulig. Formålet med drøftingen er blant annet at arbeidsgiverne og de tillitsvalgte kan komme frem til tiltak som er mindre tyngende for den enkelte arbeidstakeren. Punkter som etter loven skal inngå i drøftingen er; behov, utforming og gjennomføring av tiltaket/tiltakene.


I behovsvurderingen er det naturlig at kontrolltiltaket vurderes opp mot de faktiske forholdene. For eksempel vil mannskapets vaksinestatus kunne påvirke enkeltpersoner eller hele besetningens adgang til innreise, havneanløp, landlov, etc. hvor fartøyet opererer utenriks. Slike konkrete behov knyttet til reisen og operasjonen, samt hensynet til å unngå smitte om bord, vil kunne tilsi at arbeidsgiver har saklig behov for innhenting av vaksineopplysninger og for krav om at mannskapet tar koronatest (PCR- eller hurtigtest) før eller under reisen. Behovet for å opprettholde tiltaket skal evalueres jevnlig sammen med de tillitsvalgte.

Avslutningsvis vil vi minne om at norske myndigheter anbefaler at man tar koronavaksinen, da vaksinen i tillegg til å beskytte den vaksinerte mot alvorlig sykdomsforløp, også bidrar til å redusere smittespredningen i samfunnet. Arbeidsgiver kan likevel ikke pålegge en ansatt til å vaksinere seg, da det er frivillig å ta vaksine. Rederiet kan, som gjennomgått ovenfor, i konkrete tilfeller kreve opplysninger om hvorvidt den ansatte er vaksinert.
Videre gjelder også personopplysningsloven for rederiets behandling av opplysninger om arbeidstakere i forbindelse med kontrolltiltak, med mindre det finnes lovlige unntak. Rederiet skal veie behovet for opplysninger opp mot arbeidstakers behov for personvern.

Les også: 

Krav om vaksinebruk etc fra LO-advokatene