Skip to the content

Arbeidsgivers karantenekrav og rett til landlov

Home photo created by freepik

Pålagt karantenekrav skal være i samsvar med myndighetskrav.

21.08.20 

- Utgangspunktet er at koronaviruset ikke setter arbeidsgiver eller arbeidstaker i noen særstilling, slik at arbeidsgiver må følge de lover og regler som gjelder, sier viseadministrerende direktør Hilde Flåten.

- Etter NSOFs vurdering kan arbeidsgiver ikke uten et avtalegrunnlag pålegge en ansatt karantene som ikke er i samsvar med myndighetskrav, og et slikt tiltak ligger altså utenfor arbeidsgivers styringsrett, sier Flåten.

Det offentlige har, etter smittevernlovgivningen og tilhørende forskrifter, vide fullmakter til å iverksette ulike smitteforebyggende tiltak. Eksempler på slike tiltak er; ileggelse av karantene, forbud mot utførelse av arbeid, tvungen legeundersøkelse eller isolering i sykehus mv. Bedrifter kan ikke sette et strengere karanteneregime enn det som er fastsatt av nasjonale myndigheter, eksempelvis ved å sette ansatte i det de omtaler som «hjemmekarantene» etc.

- Karantenereglene er utarbeidet etter grundige vurderinger. Dersom arbeidsgiver/klient mener de nasjonale reglene for karantene ikke er tilstrekkelig, bør dette adresseres ovenfor rette myndigheter. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke uten videre iverksette tiltak som går utover smittevernlovgivningen, understreker Flåten.

NSOF jobber kommer til å ta saken opp med Norges Rederiforbund, Kystrederiene og aktuelle departementer og etater.

- Landlov har stor betydning for sjøfolks mentale helse

En del sjøfolk har i forbindelse med koronapandemien blitt nektet landlov av rederiet når skipet ligger i norsk havn. Nektelse av landlov skjer også når skip er i utenriksfart.

- Det foreligger ikke nasjonale restriksjoner relatert til COVID-19 om nektelse av landlov i slike tilfeller. Nektelse av landlov er etter vårt syn i strid med rettighetene sjøfolk har etter skipsarbeidsloven § 9-4 om sjøfolks rett til å gå i land i sin fritid under skipets opphold i havn og konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår ILO 186 (Maritime Labour Convention - MLC, 2006), sier Hilde Flåten.

Hun påpeker at landlov har stor betydning for sjøfolks mentale helse og for å forhindre spenning om bord.

- Manglende landlov blir ekstra ille når mange sjøfolk også blir tvunget til å være lengre om bord på grunn av problemer med mannskapsskifte. Vi forventer at sjøfolk skal følge de samme smittevernreglene som gjelder for andre som oppholder seg i samme område. Det er en sterk inngripen å sette folk i isolasjon om bord i et skip, sier Flåten.

Forbundet jobber tett med tillitsvalgte om disse sakene. Kontakt din tillitsvalgt hvis du har spørsmål om ditt rederis håndtering av karantene, landlov etc.