Skip to the content

Bli med i fellesskapet av 7600 stolte sjøfolk! Du får gode medlemsfordeler hos oss, enten du er student eller akkurat har startet din maritime karriere.

Sammen kjemper vi for en lys fremtid og en trygg hverdag på sjøen.

Hvem er du?

Vi har medlemskap tilpasset deg.

Jeg er student

For deg som studerer ved maritime fag- eller høyskoler.

Hos oss får du:

 • Nettverk og fellesskap
 • Svar på spørsmål om utdanningsvalg, ansettelse, sertifikat, kadettid, kadettplasser osv.
 • Norges beste innboforsikring
 • Veldig god reise- og ulykkesforsikring
 • Mye mer!

Medlemskap: 252 kr per halvår. Les mer her.

Foto: maropp.no

Jeg er kadett

For deg som er i gang med kadettiden

 

Hos oss får du:

 • Informasjon og oppdateringer om maritim næring
 • Gratis kurs og konferanser
 • Norges beste innboforsikring
 • Veldig god reise- og ulykkesforsikring
 • Mye mer!

Medlemskap: 252 kr per halvår. Les mer her.

Jeg har begynt å jobbe

For deg som har løst maritimt sertifikat og jobber i maritim sektor.

Hos oss får du:

 • Tariffavtale og tillitsvalgt
 • Råd, hjelp og juridisk bistand i jobben
 • Gratis kurs og stort nettverk
 • Tilgang på LOfavør fordelsprogram
 • Mye mer!

Medlemskap: 555 kr. per måned. Les mer her

Norsk Sjøoffisersforbund jobber for

Det har aldri vært viktigere at norske sjøfolk har gode og forutsigbare rammebetingelser. Den maritime næringen i Norge har i mange år opplevd stor konkurranse fra utlandet. Det er derfor viktig at Norge fører en politikk som sikrer gode arbeidsforhold og gode betingelser for næringen vår, innen både skipsfart, klima- og miljø, utdanning og kompetanse. Det jobber vi hver dag for at politikerne skal forstå og prioritere.

Vi kjemper for et mer rettferdig arbeidsliv til sjøs. Dette gjør vi blant annet gjennom krav til norske lønns- og arbeidsvilkår, for å hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse. Et rettferdig arbeidsliv til sjøs innebærer å skape mer forutsigbarhet og gjøre maritim næring til en mer attraktiv yrkesvei for unge. Gjennom dialog med og ved å lytte til medlemmene våre, sørger vi for at alt vi jobber for, alltid har nærhet norske sjøfolks kompetanse, behov og ønsker i arbeidshverdagen sin.

Norsk Sjøoffisersforbund vil 

 • at politikk, lover og regler for skipsfarten skal tilrettelegge for å ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk både nasjonalt og internasjonalt.
 • at tilskuddsordningen for sjøfolk utvides og styrkes
 • at tilskuddsordningen brukes til å styrke norsk kompetanseutvikling, og flere sjøfolk i nye og voksende yrkesgrupper til sjøs både nasjonalt og internasjonalt.

at Sjøfartsdirektoratet tildeles tilstrekkelige midler, slik at de nøye kan følge opp kravet om norske lønns og arbeidsvilkår.

Ny teknologi og digitalisering stiller nye krav til kompetanse om bord på skip, og gir behov for kontinuerlig kompetanseutvikling. Nyutdannede sjøfolk er en viktig kilde til kompetanse for næringen, og eksisterende sjøfolk trenger å til enhver tid være oppdatert på nye verktøy og teknologi. Ingen sjøfolk skal «gå ut på dato» som følge av manglende kompetanse. Derfor må kompetansegapet i maritim næring undersøkes nærmere og tettes.
Det er i dag ikke nok studieplasser. De maritime utdanningene er underfinansiert, og det er et underskudd på kadetter og læringer i forhold til antall lærlingeplasser. De maritime utdanningsretningene får i dag også for lite økonomisk støtte. Vi vil derfor løfte studiefinansieringen, slik at alle nyutdannede får bedre opplæring og operasjonell erfaring med ny teknologi om bord.
Det er utrolig viktig at kompetansen maritim næring trenger, og kompetansen sjøfolkene har, er samkjørt. Norsk Sjøoffisersforbund jobber for at norske sjøoffiserer skal ha verdensledende kompetanse, både nå og i fremtiden.

Norsk Sjøoffisersforbund vil:

 • ha flere studieplasser, som utvikles i takt med næringens behov.
 • at utdanningsretningen løftes slik at studiefinansieringen øker
 • all ungdom som velger å utdanne seg til sjøoffiserer skal få tilbud om sertifikatgivende fartstid (kadettplass).
 • at norske sjøoffiserer skal ha den lederkompetansen som kreves i en kompleks næring preget av stadig utvikling, omstilling og innovasjon.
 • at alle studenter i maritime fag skal kjenne forbundets rolle og forstå verdien av et organisert arbeidsliv.
 • at samtlige skoler skal ha et godt skolert skolekontaktutvalg (SKU).
 • at «Ungdomskonferansen» gjeninnføres i samarbeid med utdanningsinstitusjonene.
 • at maritim utdanning reflekterer næringens kompleksitet og behov til kompetanse utover minimumskrav i STCW.

Norsk Sjøoffisersforbund skal sørge for at norske sjøoffiserer har lønns- og arbeidsvilkår som reflekterer deres kompetanse og ansvar. Den verdiskapningen sjøfolkene bidrar til i rederiene, skal også gjenspeiles i deres lønn og andre goder og fordeler. Å fremstå som en sterk part overfor arbeidsgiversiden, og de ansattes aktive medvirkning og involvering gjennom de tillitsvalgte, er en forutsetning for at vi som forbund lykkes.
Norsk Sjøoffisersforbund jobber for forbedring av pensjon, sosiale rettigheter og velferdsgoder som er viktige for medlemmene våre.

Norsk Sjøoffisersforbund vil:

 • bidra til forutsigbare og trygge rammevilkår for norske sjøfolk, ved å føre ansvarlige og rettferdige lønnsforhandlinger, som samtidig sikrer våre medlemmers kjøpekraft, og medvirker til at de får ta ut sin andel av verdiskapingen i næringen.
 • videreutvikle, styrke og harmonisere tariffavtalene, slik at de fortsatt er gode verktøy som legger grunnlaget for kollektiv lønnsdannelse.
 • at det foretas en fullstendig harmonisering av skipsarbeidslovens regler om virksomhetsoverdragelse med arbeidsmiljølovens regler.
 • at rettighetene til ansatte på norske avtaler ikke svekkes eller undergraves av stadig mer kompliserte selskapsstrukturer i rederiene
 • at det innføres større grad av fleksibilitet knyttet til kombinasjon av arbeid og pensjon.

Et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for et arbeidsliv med plass til alle, og hvor de ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas gjennom å være med på å bestemme. Det er viktig med et godt utviklet samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og et sterkt lov- og avtaleverk og trygge rammevilkår.
Norsk Sjøoffisersforbund er opptatt av å hele tiden jobbe for bedre arbeidsmiljø til sjøs, og jobber for å sikre at menneskelige faktorer til enhver tid blir tatt hensyn til.
Arbeidsmiljøloven gjelder ikke til sjøs. Både reglene om ansvarsplassering og innleie i skipsarbeidsloven avviker fra arbeidsmiljøloven. Norsk Sjøoffisersforbund mener det er viktig av at arbeidet som Støre-regjeringen har nedfelt i Hurdal-plattformen også ses på i sjøfartsforhold,

Norsk Sjøoffisersforbund vil:

 • å forbedre lovgivningen til sjøfolks lønns- og arbeidsvilkår
 • at alle som har sitt arbeid på skip omfattes av skipsarbeidslovens regler
 • en gjennomgang av skipsarbeidslovens regler om ansvarsplassering og innleie
 • et mer aktivt tilsyn av sjøfolks lønns- og arbeidsvilkår
 • at skipsarbeidsloven gjelder for alle norske sjøfolk ansatt av norsk arbeidsgiver
 • at arbeidsmiljø og helsefare på skip i større grad overvåkes, dokumenteres og evalueres av tilsynsmyndighetene.
 • at «fatigue» og konsekvensene av lav bemanning og administrative byrder i større grad anerkjennes som problem, og at belastningene reduseres.
 • at kapteinens og de tillitsvalgtes medbestemmelse i forbindelse med bemanningsfastsettelse tillegges større vekt når Sjøfartsdirektoratet fatter vedtak om bemanning.

Møt Ine

Hva driver du med?

For tiden holder eg på med ein bachelor i Nautikk på Høgskulen på Vestlandet i Haugesund. Eg har gått 2 år og har 1 år igjen. No i sommerferien er eg på jobb til sjøs på tankbåt.

Så kult med tankbåt! Hvorfor ville du jobbe på sjøen?

Sjøen er ein flott arbeidsplass med varierte arbeidsdager. Det er også fint med turnusordning! Man får sett og opplevd masse som man ellers kanskje ikkje hadde fått vært med på. Denne sommeren for eksempel får eg blant annet seile over Atlanteren og rundt til fleire land. Hvis det passer seg sånn, får vi gå i land noen plasser også.

Landkrabber slår ofte ihjel tid med scrolling på telefonen, men ryktene seier at det er dårlig nett på sjøen. Hvordan får dere tiden til å gå?

Her om bord har vi uno, dart og tv i dagligstuen, og vi har et treningsrom vi kan bruke. Vi har også et basseng utendørs som kan fylles opp og benyttes når det passer seg. Med gode kollegaer, sosiale kvelder og godt samhold har man det kjekt, og da går tiden fort. Ellers går vi jo på jobb og dagene flyr forbi.

Hvorfor er du medlem av NSOF?

Det er viktig å ha ein organisasjon i ryggen som støtter meg dersom det skulle oppstå ein uenighet eller lignende. Det er ein god trygghet å ha.

Bli kjent med Ine og se bilder fra sommeren hennes her

Møt Kristian

Hva driver du med?
Jeg studerer nautikk i Haugesund, men i sommer går jeg som lettmatros på ferga mellom Bodø og Moskenes.

Hvorfor ville du jobbe på sjøen?

Jeg tror jeg har blitt fristet av å alltid ha et mål å navigere fram til. Min store drøm er å seile verden rundt i egen seilbåt, men inntil da får jeg prøve muligheten som styrmann på større fartøy.

Hvorfor er du medlem av NSOF?
For meg er det viktig å være med på et lag som tar vare på våre interesser som arbeidstakere. Uten fagforbundene hadde vi ikke hatt de rettighetene vi har i dag, og det er like viktig i dag å opprettholde og utvikle disse.

Hva gleder du deg mest til i sommer?
Jeg gleder meg til å se Lofotveggen i midnattssola. Det blir jeg aldri lei av.

Bli bedre kjent med Kristian og se bilder fra hverdagen hans her

Møt Jarle

Han er andreårsstudent på Nautikk bachelor ved HVL i Haugesund, og akkurat nå i sommerkadettstilling hos DOF. 

Hvorfor ville du jobbe på sjøen? 

Jeg ble tipset om studiet av en kamerat, og tenkte det så spennende ut. Jeg har alltid visst at jeg ikke har lyst på en kjedelig kontorjobb, og jeg ville ut å se verden, så da virket livet på sjøen som den perfekte arbeidsplass. Siden det så har jeg ikke angret ett sekund!

Hvordan er det å jobbe på sjøen, og har du møtt på noen utfordringer til nå? 

Dette er min første tur på sjøen, så det er veldig mye nytt og masse å lære. Så langt så stortrives jeg i alle fall. Jeg var litt spent på om jeg kom til å bli sjøsyk, men så langt så har det gått bra!

Landkrabber slår ofte i hjel tid med scrolling på telefonen, men ryktene sier at det er dårlig nett på sjøen. Hvordan får dere fritiden til å gå?

Vi har satellittnett om bord som så vidt er raskt nok til at vi får lastet inn snapper og messenger-meldinger. Videosamtaler og streaming av filmer og serier må vente til vi kommer nærmere land. TV-ene på skipet har et bibliotek av filmer og serier som allerede er lastet ned. Det er også massevis av velferdsutstyr om bord som alle kan bruke. Blant annet PS5, bordtennis, musikkinstrumenter, dart og treningssenter!

5 kjappe spørsmål og svar

NSOF er Norges største fagforbund for maritime ledere og operatører. Vi samler seilende sjøfolk i alle sertifikatpliktige stillinger i alle fartsområder.
NSOF har nesten 700 studentmedlemmer og tillitsvalgte på de fleste maritime skoler og til sammen over 7 600 medlemmer. Alle  har direkte innflytelse og lik stemmerett.

Maritim næring er internasjonal, den er konkurranseutsatt og den utvikler seg i kjempefart. Å være sjøoffiser om fem år, krever noe helt annet enn å være sjømann i dag. 
Hvor mange og hvor trygge jobbene til sjøs er i fremtiden styres av marked, politikere, finansfolk og redere i Norge og i utlandet. Derfor er det viktig at sjøfolk har en strek organisasjon som følger med, påvirker, stiller krav og løser problemer – helst før de oppstår.
Og derfor er det viktig at du blir kjent med utfordringene og mulighetene i maritim næring allerede mens du er student.

Du får LOfavør og innboforsikring, egen tillitsvalgt (Skolekontakt), nettverk og fellesskap, svar på spørsmål om utdanningsvalg, ansettelse, sertifikat, kadettid, kadettplasser etc. og gratis kurs og konferanser. 

Å være studentmedlem koster 252 kroner i halvåret. Innboforsikring er inkludert. Du betaler over vipps/efaktura. 

Fyll ut innmeldingsskjemaet, så er du forsikret medlem med det samme. 

3 nyttige nettsider

Kontakt oss

Er det noe du lurer på om utdanning, kadettid eller jobbsøking? Ta kontakt med våre skole- og ungdomskontakter:

Marius Solstad Aarvik
Skole- og ungdomskontakt
Mobil: 90 02 66 79
marius@sjooff.no

Mathias Meltzer Bonnier
Skole- og ungdomskontakt
Mobil: 47 90 97 30
mathias@sjooff.no