Skip to the content

Statsbudsjettet 2023

6. oktober 2022 la Regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

 

Tilskuddsordningen videreføres

- Vi er fornøyde med at tilskuddsordningen videreføres uendret i statsbudsjettet i den foreliggende økonomiske situasjonen, sier Hans Sande i NSOF.

-Vi ser at regjeringen skjermer tilskuddsordningen mot videre kutt, og at rammevilkårene for maritim næring ligger fast, sier Sande. Det er vi fornøyde med i den foreliggende økonomiske situasjonen. Samtidig forventer vi at regjeringspartiene vil levere på sine lovnader fra Hurdalsplattformen om å styrke tilskuddsordningen når tiden er inne.

 

Fra budsjettfremleggelsen:

«Tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs skal bidra til å opprettholde norsk maritim kompetanse og sørge for rekruttering av norske sjøfolk på skip under norsk flagg. Tilskuddsordningen kompenserer delvis for kostnadsulempen ved å sysselsette arbeidstakere fra Norge og de andre EØS-landene.»

Det er satt av 2,2 milliarder til denne posten i statsbudsjettet. Se kapittel 909 i Nærings- og fiskeridepartementets budsjettproposisjon

 

Satser på havvind

- Vi er også positive til at regjeringen satser på en raskere takt i utbygging av havvind med blant annet midler til forskning, utredning og økt kompetanse ved Universitetet i Agder.

 

Fra budsjettframleggelsen:

«Til saman 80 millionar kroner skal brukast til styrking av departementet, grunnundersøkingar, konsekvensutgreiing av nye område og styrking av kompetansemiljø.»   Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet

 

Gods fra vei til sjø

Det foreslås bevilget 33,3 mill. kroner til nærskipsfarten for å redusere kostnader ved godsoverførsel fra vei til sjø. Når man ser på denne bevilgningen opp mot det samlede samferdselsbudsjettet i Norge, så må det være lov å stille spørsmål ved ambisjonsnivået for å få mer gods over fra land til sjø.

 

Fergefarten: Innfrir Hurdalsplattformen

I budsjettforslaget legger regjeringen opp til å innfri fergeløftene i Hurdalsplattformen: Halverte fergetakster og gratis ferje til øyer og samfunn uten veg til fastlandet. Se egen pressmelding om ferger.

Sjøsikkerhet

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger ble redusert fra om lag 0,8 mrd. kroner i 2020 til om lag 0,7 mrd. kroner ved utgangen av 2021. Selv om utviklingen er positiv så er ethvert etterslep en bekymring. - Vi forventer samme progresjon i oppgradering som i budsjettåret 2020-2021, uttaler NSOF.  Arbeidet med vedlikehold og oppgradering av navigasjonsinnretninger innrettes for å gi størst mulig reduksjon i ulykkesrisiko og lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader over tid.

Fra budsjettframleggelsen:

Om navigasjon, losvesen og nærskipsfart kan finner du i budsjettforslagets programområde 2, Nærings- og fiskeriformål, Kapittel 916 Kystverket

Andre budsjettnyheter

  • Regjeringen foreslår 1 150 millioner kroner til byggeprosjektet, utstyr og inventar for Ocean Space Centre. 
    - Det vil sikre innovasjon og nyskaping og legger et viktig grunnlag for at Norge kan beholde sin posisjon som en ledende sjøfartsnasjon, kommenterer NSOF:
  • Regjeringen viderefører arbeidet med Stad skipstunnell. Det vil trygge skipstrafikken i et værutsatt og ulykkesbelastet område.
  • Prosjektet «Langskip» for videre fangst og lagring av CO2 støttes.