Skip to the content

Nyttig å vite om skattemeldingen

Her er en kort veileder som kan komme til nytte i forbindelse med utfylling av skattemeldingen for sjøfolk.

22.04.2021

Merk at forbundet i utgangspunktet ikke yter bistand for medlemmer i individuelle skattesaker, da vi anser inntektsskatt er en sak mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og den enkeltes skattekontor.

1) Sjekk skatteetatens nettsider
Sjekk Skatteetatens nettsider vedrørende særskilt fradrag for sjøfolk

2) Tidligere fradrag for ulegitimerte småutgifter
Tidligere kunne man skrive av på skatten for ulegitimerte småutgifter, men dette ble fjernet i forbindelse med statsbudsjettet 2016. 

Da denne endringen kom, gikk vi gjennom forslaget til statsbudsjett, og oppsummert begrunnet man den gang endringen med følgende:

Etter skattereglene kan skattytere med opphold utenfor hjemmet på grunn av arbeidet kreve fradrag for ulegitimerte småutgifter. Retten til skattefri godtgjørelse eller fradrag gjelder bare for skattytere som er på overnatting, og som enten får fri kost som naturalytelse eller krever fradrag for faktiske kostnader til kost. Småutgiftene som godtgjørelsen opprinnelig var ment å dekke, omfattet merutgifter til avis, telefon og drikke mv. Får man kostgodtgjørelse etter sats er småutgifter innbakt i satsene og kan ikke kreves ekstra.

Fjerning av godtgjørelsen for ulegitimerte småutgifter begrunnes med at den nå har mindre praktisk betydning. Arbeidstaker har i mindre grad enn tidligere ekstrautgifter til telefon og avis mv. på reise.

Skatteetatens kontroller viser at det har vært framsatt et betydelig antall uberettigede krav om fradrag for småutgifter. Dette er avdekket blant annet i tilfeller der skattyter i all hovedsak får dekket utgiftene av arbeidsgiver og ikke har krav på fradraget, eller der skattyter ikke har praktisk anledning i arbeidssituasjonen til å pådra seg de utgifter fradraget er ment å dekke.

Det er bare retten til fradrag eller skattefri dekning av ulegitimerte småutgifter som oppheves. Dokumenterte merkostnader som skattyter har på grunn av fravær fra hjemmet ved yrkesopphold eller pendleropphold, vil fortsatt kunne dekkes skattefritt eller fradragsføres, jf. skatteloven § 6-13.

Sjøfolk og fiskere har normalt fri kost og opphold om bord og har i tillegg et tariffmessig skattefritt hyretillegg. I motsetning til kostgodtgjørelse etter sats kan en også få fradrag for ulegitimerte småutgifter selv om en har hyretillegg. Arbeidstakere på faste installasjoner i Nordsjøen har normalt fri telefon på plattformen og har ikke rett til ulegitimert fradrag/skattefri godtgjørelse for småutgifter.

Det at denne endringen ble vedtatt i et slikt omfang at den også rammet sjøfolk, medførte det at sjømannen i større grad må dokumentere merkostnadene de har og få dette dekket av arbeidsgiver eller fradragsføre de enkelte kostnadene.

3) Fradrag for medlemskontingent
Pass på at du får fradrag for kontingenten du har betalt inn til Norsk Sjøoffisersforbund. Alle som er yrkesaktive kan trekke fra inntil 3850 i skattepliktig inntekt. Hvis du er trukket kontingent gjennom arbeidsgiver, skal fradraget ha blitt påført skattemeldingen automatisk. Hvis du har betalt kontingent direkte til NSOF, fører du opp beløpet du har betalt i post 3.2.11. Du behøver ikke sende inn dokumentasjon.