Skip to the content

Krever bedre nettilgang om bord

Varierende nettilgang er en stor utfordring for mange sjøfolk, spesielt de som er langt til havs og lenge ute. Dette er en viktig sak for NSOF i 2022-2023 og målet er at retten til en god, digital infrastruktur om bord skal inn i tariffavtalen.  

Varierende nettilgang er en stor utfordring for mange sjøfo lk, spesielt de som er langt til havs og lenge ute. Dette er en viktig sak for NSOF i 2022-2023 og målet er at retten til en god, digital infrastruktur om bord skal inn i tariffavtalen.  Nå vil vi ha dine innspill! Registrer hvilke tilganger og begrensinger du har på privat nettbruk om bord og gi dine innspill nå. Denne korte undersøkelsen inneholder også et spørsmål om nattarbeid, som er et annet viktig område vi jobber med for medlemmer i ditt tariffområde. 

Her kan du svare på undersøkelsen

Resultatene av undersøkelsen vil bli brukt som underlag når arbeidsgruppen skal utforme det endelige kravet til hvordan en avtalefestet rett til en skikkelig digital infrastruktur om bord kan se ut.

Jobber med arbeidstid, nattarbeid og internett 

Et utvalg bestående av tillitsvalgte fra NSOF offshore er i gang med å se på hva som bør gjøres med mer fleksible arbeidstidsordninger, tillegg for nattarbeid og bedre internettilgang. Arbeidsutvalget skal blant annet se på rammene for å innføre nattillegg, innretningen av alternative seilingsordninger og bedre tilgang på internett om bord.

Saken fortsetter under bildet

OFFSHORE-UTVALG: På skjermen sees HTV Vidar André Paulsen i Møkster Shipping AS, deretter med klokken rundt bordet: HTV Mats Mork i Havila Shipping AS, HTV Børre Lindanger i Eidesvik Maritime AS, HTV Bjørn Atle Kristiansen i DOF Sjø AS, HTV Remi Svensen i Tidewater Marine AS og Hans Sande og Trond Løfgren fra NSOF. HTV Gyrid Margrete Angelsen fra Island Offshore Management og HTV Gunnar Paulsen fra Solstad Offshore ASA er også oppnevnt til utvalget.

Alternative rotasjonsordninger

Landsmøtet 2022 bestemte at dette er saker forbundet skal jobbe med og for. Krav om at dette må utredes og avklares ble tatt med i hovedtariffoppgjøret i fjor høst. Her fikk sjømannsorganisasjonene en avtale om at partene skal se på hvordan vi kan bedre internettilgangen om bord for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet og mulighet for tettere kontakt med hjemmet. NSOF fikk også et eget protokollpunkt om at rammevilkårene må tilrettelegges for at rederiene kan innføre alternative rotasjonsordninger.  

Sjøfolk prioriterer forskjellig avhengig av hvilken livsfase de er i. Mange medlemmer ønsker seilingsordninger som gir mindre tid om bord og mer hjemme. Dette utvalget skal blant annet se på hvordan man kan utforme ordninger som gir fleksibilitet for både grupper og for hver enkelt samtidig som arbeidstidsordningene gjør det attraktivt å jobbe i næringen og rekrutteringen styrkes, sier administrerende direktør Hans Sande. 

Kartlegging

Mer fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for tettere kontakt med hjemmet er viktig for mange sjøfolk. NSOFs arbeidsutvalg av tillitsvalgte offshore ser på muligheter for ordninger og endringer som kan gjøre livet ombord mer normalisert i forhold til arbeid på land og bedre tilpasset ulike livsfaser. Arbeidsutvalget består av hovedtillitsvalgte i de største offshore-rederiene. De hovedtillitsvalgte har gjennomført kartlegginger blant medlemmene lokalt for å få bedre oversikt over blant annet omfanget av nattarbeid og hva som er dagens flaskehalser om bord når det gjelder tilgang til nett. I tillegg er det nå rullet ut en åpen spørreundersøkelse om disse temaene.

Relatert:

Landsmøteresolusjon om digital infrastruktur

NOR-oppgjøret 2022.