Skip to the content

Karantene, landlovsnekt og seilinger i russisk farvann

NSOF, NSF og Dnmf har 12.5.2022 hatt møte med Sjøfartsdirektoratet om følgende tre temaer

Karantene pålagt av arbeidsgiver

Sjømannsorganisasjonene viste til felles engasjement med våre stadige rapporteringer til Norges Rederiforbund om bedriftspålagte karantener. Enkelte rederier/arbeidsgivere har avviklet den uhjemlede praksisen med å kreve at sjøfolk oppholder seg i karantene på hotell eller hjemme før de kommer om bord, mens andre fortsatt har dette. Sjømannsorganisasjonene viste til direktoratets rolle som tilsynsmyndighet for arbeidstakere på norske skip. Vi anmodet om at direktoratet ved informasjon på sine nettsider, og i forbindelse med inspeksjoner og annet arbeid, klargjør at denne type pålegg er rettsstridige.

Landlovsnekt og kompensasjon

Sjøfartsdirektoratet har, etter anmodning fra NSOF, siden november 2021 hatt informasjon på sine nettsider om de snevre rammene for landlovsnekt, herunder at det kreves en konkret risikovurdering i forbindelse med det enkelte havneanløp for å nekte landlov grunnet fare for koronasmitte.

Vi presiserte i møtet at det også på dette området er behov for avklaring om gjeldene rett, for å unngå rettstridige bransjestandarder om begrensninger i landlov, og at det også måtte informeres om at det skal ytes vederlag ved lovlig landlovsnekt.

Det ble også etterlyst tilbakemeldinger på de bekymringsmeldinger NSOF har sendt til direktoratet i forbindelse med at rederier har nektet landlov.

Russland

 NSOF har mottatt henvendelse om norske fartøyer med norsk mannskap som planlegger seilinger i russisk farvann allerede neste uke. Sjøfartsdirektoratet har i egen e-post gitt sjømannsorganisasjonene medhold i at skipsarbeidsloven kan gi sjøfolk rett til å fratre tjenesten om bord ved seiling i russisk farvann/anløp av russisk havn. Sjøfartsdirektoratet vurderer det slik at det er nærliggende å anta at domstolene vil vurdere det slik at det her «foreligger krig eller krigslignende forhold i farvann der skipet skal seile eller i havn som skipet er bestemt for», jf. skipsarbeidsloven § 9-5 første ledd bokstav d. Bestemmelsen gir rett til å fratre tjeneste om bord. Selve arbeidsforholdet blir videreført i disse tilfellene, og kan bare avsluttes gjennom de ordinære reglene om opphør.