Skip to the content

Tariffoppgjøret 2019

Tariffoppgjøret 2019-2020

Felles for de fleste kollektive tariffavtaler er at de gjelder for to år. Annethvert år er hele avtalen til forhandling, der man kan kreve endringer i alle bestemmelser, tillegg og vilkår. Annethvert år forhandler man vanligvis bare om lønnsjustering. Det kalles mellomoppgjør. 2019 er et mellomoppgjørsår. 

Innenriksoppgjøret 2019

Det ble oppnådd enighet i meklingen i mellomoppgjøret mellom LO og NHO 1. april. Det ble gitt et generelt tillegg på 2,50 kr + ytterligere 2 kroner i lavlønnstillegg. Det vil si de grupper som tjener mindre enn 90 % av 476000. Den totale rammen, med lønnsglidning (1,3%) og overheng (1,1%) er på 3,2 %.
For Norsk Sjøoffisersforbunds tariffområde skal det også forhandles lokalt.

"Innenriksoppgjøret" omfatter alle arbeidstakere ansatt i hht avtaler mellom Norsk Sjøoffisersforbund og NHO Sjøfart. Det vil ansatte i ferge- og lokalfarten, på bukseringsoverenksomstene og i redningsselskapet. 

Mellomoppgjøret utenriks 2019 ble et pensjonsoppgjør

7. november la Stortinget om sjømannspensjon for sjøfolk født etter 1969. Samme dag ble årets mellomoppgjør for NOR gjennomført. Mellomoppgjøret bygger på de fire kriterier som skal danne rammen for lønnsveksten for inneværende år;

rederiets økonomi, rederiets produktivitet, rederiets framtidsutsikter og rederiets konkurranseevne.

For offshore service ble det, basert på de fire kriterier, fremforhandlet en ramme på 2,5 prosent i generelt tillegg.

For passasjerskip i utenriksfart ble det, basert på de fire kriterier, fremforhandlet en ramme på 3,2 % i generelt tillegg.

- Vi er godt fornøyd med at vi i år klarte å fremforhandle et «pensjonsoppgjør» i tråd med ønsker og innspill fra medlemmene. Forhandlingsutvalget fant det riktig å prioritere å bruke 1,5 prosent av rammen til en innføring av tilleggspensjon AFP (avtalefestet pensjon). Med innføringen av AFP vil medlemmene få en livsvarig tilleggspensjon utover folketrygden på lik linje med arbeidstakere i land, sier administrerende direktør Hans Sande.

Mellomoppgjør NIS

7. januar 2020 ble det avholdt forhandlinger på Nordisk NIS-avtalen og partene ble enige om et generelt lønnstillegg på 1,75 % for offiserer og 2,0 % for underordnede. I tillegg er det avtalt innføring av privat AFP som er kostnadsberegnet til 1,35 % for offiserer og 1,10 % for underordnede. Den totale rammen for lønnsoppgjøret blir således på 3,1 %.

Videre ble partene enige om å avvikle dagens NRT-ordning og erstatte denne med en innskuddspensjon. Dette gjelder for samtlige ansatte på både NOR-overenskomstene og Nordisk NIS-avtalen. 

Mellomoppgjør DSO 

Forhandlingene med Norges Rederiforbund om mellomoppgjør for ansatte på flyttbare boreinnretninger (DSO) foregår normalt i mai. Følg med for mer informasjon. 

Mellomoppgjør for nærskipsfarten 

Forhandlingene med Kystrederiene for fraktefart etc. vil foregå i september. Følg med for mer informasjon. 

 

 

 

 

 

 

Norske sjøfolk binder Norge sammen!
LOfavør boliglån
LOfavør boliglån

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger